La Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD)

A la Comissió d’Atenció a la Diversitat del centre hi participen:

L’equip directiu, els docents especialitzats en atenció a la diversitat (mestres d’educació especial, orientador del centre, professorat de pedagogia terapèutica, mestres de reforç, professorat de l’aula d’acollida, professionals de la USEE), el psicopedagog de l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i els coordinadors o representants dels diferents equips docents o cicles, segons l’etapa educativa.

És l’espai institucional en el que es planifiquen les mesures de centre per atendre la diversitat de l’alumnat:
Es fa el seguiment d’aquestes mesures, es revisen i es promouen canvis per millorar els resultats, l’acollida i l’èxit de tot l’alumnat.

DOCUMENTACIÓ: Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària

6.1.7. Comissió d’atenció a la diversitat

L’article 91 de la Llei d’educació estableix que entre els elements que ha de contenir el projecte educatiu del centre hi ha els procediments d’inclusió dels alumnes, a més de les altres actuacions que caracteritzen el centre, com són les prioritats i els plantejaments educatius i l’aplicació dels criteris d’organització pedagògica.

El Decret 142/2007, de 26 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, preveu, a l’article 18.3, que cada centre ha d’establir els principis per a l’atenció a la diversitat dels alumnes.

A fi de planificar, promoure i fer el seguiment d’actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives dels alumnes, és útil constituir en cada centre una comissió d’atenció a la diversitat o òrgan equivalent, presidida, en els centres públics, pel director o un altre membre de l’equip directiu, i en els centres privats per qui designi el titular, amb criteris d’analogia.

Llevat que el centre n’aprovi una altra composició equivalent, a la comissió d’atenció a la diversitat convé que hi siguin:

  • el director o un altre membre de l’equip directiu,
  • els mestres d’educació especial i els mestres d’audició i llenguatge,
  • una persona amb responsabilitats en la coordinació de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre,
  • els coordinadors de cicle o altres mestres que el centre consideri convenient,
  • els professionals de la USEE, si escau,
  • el professional de l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) que intervé en el centre, si escau.

Corresponen a la comissió d’atenció a la diversitat, entre altres funcions, les següents:

  • La concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a la diversitat dels alumnes,
  • L’organització, ajustament i seguiment dels recursos de què disposa el centre i de les mesures adoptades, el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives especials i específiques

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>