Equip

CRP

EAP

ELIC

Centre de recursos pedagògics Equip d’assesorament i orientació psicopedagògic Equip d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social
Equip que dóna suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona. Equip que dóna suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies. Equip que dóna suport al professorat en l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la immigració i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn.
Professionals adscrits. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic del CRP. Professionals adscrits. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic de l’EAP. Professionals adscrits. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic de l’ELIC.
Actuacions prioritàries:

 • Dinamització i innovació educativa. Suport i assessorament a projectes de centre de millora, d’innovació i de recerca. Recollida, intercanvi i difusió de pràctiques i experiències educatives.
 • Assessorament en recursos per al professorat i els centres educatius. Informació i assessorament sobre materials didàctics, curriculars i altres recursos educatius.
 • Orientació i  assessorament en la formació permanent del professorat. Coordinació, organització i seguiment de les activitats del Pla de Formació de Zona.
Entre d’altres, té assignades les funcions següents:

 • Identificació i avaluació de les necessitats educatives especials dels alumnes, en col·laboració amb el professorat, especialistes i serveis específics.
 • Assessorament a l’alumnat, famílies i equips docents sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.
 • Col·laboració amb els serveis socials i sanitaris de la comarca, per tal d’oferir una atenció coordinada a l’alumnat i les famílies que ho necessitin.
 • Donar suport als centres educatius en la millora de l’atenció a la diversitat i la inclusió.
 • Aportació de suport i de criteris tècnics i psicopedagògics a altres òrgans de l’administració educativa.
La intervenció de l’ELIC s’organitza prioritzant les actuacions següents:

 • Impuls a la lectura.
 • Suport a les aules d’acollida.
 • Suport als plans individualitzats per a alumnat nouvingut.
 • Suport al centre acollidor. Pla d’immersió. Projecte lingüístic de centre.
 • Suport als plans educatius d’entorn.
 • Assessorament en  el treball tutorial amb l’alumnat nouvingut o amb risc de marginació, per a la seva integració al grup.
 • Col·laboració en la sensibilització, promoció i consolidació de l’educació intercultural.

crp-altpenedes@xtec.cat

eap-altpenedes@xtec.cat

lic.altpenedes@gmail.com

El Servei Educatiu també treballa de forma coordinada amb el CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius) a8910009@xtec.cat