El Departament d’Educació està implementant el Servei comunitari gradualment als centres públics i concertats fins al curs 2019-2020, quan es preveu que hi haurà més de 1.000 centres i prop de 70.000 estudiants de 15 o 16 anys desenvolupant tasques de Servei comunitari.

El servei comunitari (DECRET 187/2015, de 25 d’agost. d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria) és una acció que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Ha de formar part de la programació curricular d’una o diverses matèries de tercer i/o quart d’ESO definides en el pla anual de centre. Així, comprèn una part d’aprenentatge vinculada al currículum que es realitza dins l’horari lectiu i un servei actiu a la comunitat educativa.

L’impuls del Servei comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria és una acció que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Consorci d’Educació de Barcelona. Aprenentatge i servei comunitari    Servei comunitari  CRP Les Corts 

Formació en servei comunitari 2018-19. Grup de treball de Servei comunitari  Descripció de l’activitat

Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’ESO. Article 16, Servei comunitari

Document marc Servei comunitari. Octubre 2015 

Normativa i aspectes organitzatius

Orientacions als centres educatius per a desenvolupar un projecte de Servei comunitari

Desenvolupament del projecte de Servei comunitari. Desembre 2018

Projecte de Servei comunitari

Projecte de Servei comunitari v2

Models de convenis vigents fins el 2020:

Conveni amb entitats

Conveni amb federacions

Conveni amb ajuntaments

Conveni amb comissions impulsores ajuntaments

Conveni amb Consells Comarcals

Nous convenis actualitzats el 10/12/2018 i 13/02/2019:

Document de compromís definitiu gener_19

Declaració de compromís per a la prestació del Servei Comunitari

Gestió convenis 2018

Model autorització_2019

Model autorització concertats

Model compromís concertats

Requisits dels convenis

Carpeta compartida 

Guió de revisió dels projectes per part dels Serveis Educatius

Assegurança i pòlissa de responsabilitat civil

En relació amb la consulta que ens vau fer sobre l’assegurança i la responsabilitat civil de l’alumnat durant el desenvolupament de les activitats de Servei Comunitari, la Subdirecció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa estableix que: En cas d’accident en l’entitat on presta el servei o in itinere, l’alumnat que realitzi activitats de Servei Comunitari està cobert per l’assegurança escolar: Resolució de 20 de juny de 2018. Documents per a l’organització i gestió de centres. Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal. Apartat 1. Assegurances. Apartat 1.1.2: Alumnes a partir de 3r d’ESO que siguin menors de 28 anys

Alumnes coberts per l’assegurança escolar obligatòria:

  • Els estudiants menors de 28 anys que cursin estudis oficials, des de 3r d’ESO fins al 3r cicle universitari.
  • Els estudiants menors de 28 anys que cursen el segon curs d’educació secundària per a persones adultes.

Així mateix, l’entitat col·laboradora on l’alumnat presta el Servei Comunitari haurà de tenir obligatòriament una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil.

En el cas dels centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya la responsabilitat civil de l’alumnat està coberta per la pòlissa d’assegurances de responsabilitat patrimonial civil (núm. CGRC0740). Es poden beneficiar d’aquesta pòlissa l’alumnat dels centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya (s’hi inclou l’alumnat de formació professional, batxillerat i l’alumnat del programa de qualificació professional inicial – PQPI-PTT, PQPI-FIAP). La pòlissa cobreix els perjudicis econòmics que es deriven dels danys, (personals o materials) que s’han produït a terceres persones com a conseqüència de l’activitat que ha dut a terme l’alumnat. Les malalties no estan cobertes en cap cas i, els danys personals, només si són a conseqüència de l’activitat realitzada, no si són produïts per l’alumne o l’alumna de manera dolosa. Els centres concertats i privats hauran de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil i patrimonial per danys corporals i materials i les seves conseqüències directes, així com els perjudicis econòmics purs, no conseqüència de danys materials i/o corporals previs, que han estat causats per acció o omissió a terceres persones durant l’exercici de l’activitat, així com la responsabilitat civil professional. Pòlissa global de responsabilitat civil i patrimonial  (núm CGRC0740).

En relació a l’assegurança de responsabilitat civil que han de tenir forçosament les entitats col·laboradores on l’alumnat presta el Servei Comunitari no tenim coneixement que aquesta assegurança hagi de tenir una denominació o codificació específica i la normativa no concreta quines cobertures han de contractar les entitats. És a dir, les entitats hauran de valorar si existeix alguna normativa específica que els resulti d’aplicació en funció de la seva activitat. Per exemple, les entitats de lleure, les AMPA, les associacions del voluntariat de protecció civil, les federacions esportives, etc. tenen regulació específica que estableix obligacions concretes a l’hora de la contractació de les assegurances de l’entitat. Per tant, a l’hora de decidir contractar una assegurança de responsabilitat civil, l’entitat haurà de valorar aquells aspectes que resultin més rellevants segons la seva activitat. Les entitats també es poden adreçar a alguna de les entitats del tercer sector que ja ofereixen aquesta assegurança, com ara la Fundació Pere Tarrés o la Federació Catalana de Voluntariat Social, i que prèviament han negociat unes condicions determinades amb una companyia concreta.

Institucions i entitats amb conveni amb el Departament d’Educació per a la realització de projectes de Servei comunitari: ajuntaments amb Plans educatius d’entorn, Departament de Benestar Social i Família, Creu Roja, SETEM, Banc de Sang i Teixits, Federació Esportiva Catalana de paralítics cerebrals, Associació Hàbitats, Òmnium cultural, Residència Onada, Fundació Pere Tarrés, Sant Joan de Déu, Fundació Congrés de Cultura Catalana…

Àmbits del Servei comunitari a l’Alt Penedès:

Àmbit Entitat Projecte
Suport a necessitats bàsiques Rebost solidari (Banc dels aliments). Av. del Garraf, 18. Vilafranca del Penedès. Manel Medialdea 639009493 – 938172753

Càritas Interparroquial Vilafranca. Miquel Aiguadé 607022052 – 938922335

Suport a necessitats bàsiques
Medi ambient Bosc Verd

Medi ambient. Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Centre Excursionista del Penedès

Agents Rurals Alt Penedès 938199874

Projecte Rius. Associació Hàbitats

Medi ambient (ecosistemes fluvials…)
Participació ciutadana Mossos d’Esquadra Vilafranca. Oficina de relacions amb la comunitat 675788392 – 936570010

PTV i Ràdio Vilafranca

Internet. De tu a tu.

Prevenció de conductes d’odi i discriminació

Patrimoni cultural VINSEUM, Ajuntaments, parròquies, Institut d’Estudis Penedesencs

 

Projectes de solidaritat i cooperació Hospital Comarcal, Centre sociosanitari Ricard Fortuny, associació familiars d’usuaris del Ricard Fortuny, residències de gent gran, associacions de persones jubilades, Creu Roja, Casals d’avis (Tívoli, Espirall…), Fundació l’Espiga, Nou Verd (Servei prelaboral), El Turó (salut mental), Creixent (grup de lleure), Llambrusca (Alzheimer Penedès), Univers Penedès (diversitat funcional), associació integració laboral Entrem-hi, Aula d’extensió universitària de la gent gran, teràpia ocupacional (residència Mare Ràfols)…

Associació Donants de sang de l’Alt Penedès Miquel Cartró 699420005 

Intercanvi generacional.

Solidaritat i cooperació.

Preservació i manteniment del medi urbà Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Convivència ciutadana
Lleure Esplais, AMPAs (activitats extraescolars), centres excursionistes, biblioteques escolars

 

Calaix de sastre Mapa d’entitats socials de Catalunya

Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Directori d’entitats 

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. Directori d’entitats

Joventut (Ajuntament de VFP: Ruben Calvo 938930808 carrer Galzeran 5). Projectes: Tots som regidors, voluntariat

Regidoria de la Gent Gran Vilafranca del Penedès: Parelles tecnològiques. Projecte de voluntariat i d’intercanvi generacional. 938905917

Altres ajuntaments: Gelida, Monjos, Sant Martí Sarroca, Sant Sadurní d’Anoia…

Consell Comarcal. Oficina Jove

Diputació de BCN

Casal Societat La Principal (Vilafranca del Penedès)

Societat La  Margaridoia (Sta. Margarida i els Monjos)

Fundació Bofill

Fundació Salut Mental Catalunya. Obertament    Programa Whats up. Com vas de salut mental Proposta metodològica competencial i avaluable per a l’elaboració d’un projecte de Servei comunitari, amb guies per al professorat i per a l’alumnat. Per a més informació i consultes: Helena Quesada, tècnica del projecte. 931 123 717 – 673 599 472  http://www.comvas.org

Projecte Lecxit (Fundació La Caixa, Fundació Jaume Bofill i Departament d’Ensenyament). Lectura per a l’èxit educatiu

En Veu Alta. EVA 354 Jordina Biosca

Portal Connecta’t al Voluntariat. Generalitat de Catalunya.

 Experiències reeixides A la carpeta SERVEI COMUNITARI compartida trobareu la subcarpeta Projectes SC_pràctiques compartides amb un recull d’experiències.

Apadrinem el nostre patrimoni. Departament d’Ensenyament. Exemple de projecte.

Una amistat que no té edat. Apadrinem un avi. Col·legi Cor de Maria (la Bisbal d’Empordà) i Càritas.

Una cadena educativa i intergeneracional. Puntal – Aprenem Junts. Fundació Lacetània (Manresa).

Apadrina el teu equipament. La cohesió al barri. Fundació tot Raval, BCN

Escola amiga. Programa de l’Obra Social Sant Joan de Déu.

Grans històries. Projecte intergeneracional. Escola Mare de Déu de la Salut. Badalona

La participació dels joves en el municipi: Vilanova i Vallromanes

Ajuntament de Salt. Enregistraments de sensibilització.  Actuacions PEE Salt 2017/18.