El servei educatiu

Els Servei Educatiu de l’Alt Penedès és el conjunt d’equips multiprofessionals del Departament d’Ensenyament a la comarca, amb la finalitat de donar suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris (professorat, alumnat i famílies). Cada servei educatiu està format per un equip multidisciplinar que ofereix els següents serveis:

  • Suport i assessorament en estratègies organitzatives, didàctiques i metodològiques per a l’assoliment de les competències bàsiques.
  • Suport en la tutoria i l’orientació educativa.
  • Detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge, socials, motrius i fer avaluacions psicopedagògiques.
  • Assessorament sobre el procés d’escolarització en necessitats educatives específiques i especials (NEE).
  • Assessorament sobre adaptacions curriculars individuals (CI).
  • Suport en la prevenció de l’abandonament escolar prematur.
  • Suport en el tractament integrat de llengua i continguts.
  • Planificació i gestió del catàleg de formació del professorat de la zona.
  • Suport i assessorament en didàctica, innovació i/o planificació: plans de millora, TAC, suport a la lectura…
  • Servei de préstec de maquinari, vídeos i textos especialitzats en temes educatius.
  • Suport a projectes internacionals pel desenvolupament del plurilingüisme i de les competències comunicatives dels alumnes.

Qui pot fer la demanda dels serveis?

  • Els centres, mitjançant els seus equips de direcció.
  • Col·lectius de docents, d’especialitat, de nivell, d’interessos, etc.
  • Els docents directament.
  • Altres entitats vinculades a l’Educació.

Com es fa la demanda?

Trucant al telèfon 93 657 09 79 o enviant un correu electrònic a se-altpenedes@xtec.cat