Detecció necessitats formatives: gener-juny 2021

Iniciem una prospectiva de les necessitats de formació que preveieu per al que queda de curs 2020-2021, per veure com hi podem donar resposta.

Malgrat que el CRP no disposarà de pressupost econòmic per a formació en centre, volem veure la millor manera de donar resposta a les vostres necessitats formatives, bé sigui buscant activitats que s’ofereixin des del Departament, bé sigui buscant persones formadores o oferint formació des del nostre CRP o en col·laboració amb d’altres CRPs propers.

Òbviament, caldrà tenir en compte que les activitats de formació s’hauran d’ajustar a les indicacions que es dictin en funció de l’evolució de la pandèmia.

Formulari per proposar una formació oberta per a professorat de diferents centres. Termini: 09/11/2020