Funcions i organització de la comissió d’estratègia digital de centre

El Departament d’Educació ha publicat el document ” Funcions i organització de la comissió d’estratègia digital de centre”.

La comissió d’estratègia digital de centre és l’equip encarregat de definir i implementar l’estratègia que vol seguir un centre en relació amb les tecnologies digitals, amb l’objectiu que l’alumnat, els docents i el centre assoleixin el nivell més alt possible de maduresa i competència digital des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua. Per tant, ha de ser, per una banda, un equip impulsor de l’Estratègia Digital de Centre (EDC) i, per l’altra, un equip dinamitzador que faci arribar l’Estratègia Digital a tota la comunitat educativa.

Per tant, les funcions de la comissió és l’elaboració de l’EDC, la planificació de la seva implementació i el seu seguiment i avaluació. Per portar a terme tot això, ha de comprendre tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius.