Competència lectora. Documentació

Orientacions

  • Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Educació primàriaDocument publicat pel Departament d’Ensenyament amb orientacions per desenvolupar el currículum de les àrees de llengua catalana i de llengua castellana. Conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d’adquisició al final de l’etapa, els continguts clau que contribueixen al desenvolupament de cadascuna de les competències, i les orientacions metodològiques i d’avaluació
  • Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Educació secundària obligatòria. Document publicat pel Departament d’Ensenyament amb orientacions per desenvolupar el currículum de les àrees de llengua catalana i de llengua castellana. Conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d’adquisició al final de l’etapa, els continguts clau que contribueixen al desenvolupament de cadascuna de les competències, i les orientacions metodològiques i d’avaluació.
  • Orientacions per a la millora de la comprensió lectora i l’expressió escrita. Reflexions sobre el desenvolupament de la competència comunicativa lingüística de l’alumnat de l’educació primària, que van acompanyades d’instruments per a la presa de decisions i propostes de millora (Departament d’Educació, novembre 2010).
  • Orientacions per a la millora de la comprensió lectora i l’expressió escrita. Reflexions sobre el desenvolupament de la competència comunicativa lingüística de l’alumnat de l’ESO, que van acompanyades d’instruments per a la presa de decisions i propostes de millora (Departament d’Educació, novembre 2010).

Estudis i informes

Congressos i jornades