El curs 2019-2020 s’inicia el Programa de comunicació oral Tenim la paraula! amb la finalitat de millorar les habilitats comunicatives orals de l’alumnat perquè pugui expressar fets, opinions i sentiments, i participar activament a la societat.

Aquest primer curs es fa el pilotatge del programa en un servei educatiu de cada Servei Territorial. La comarca del Baix Ebre forma part d’aquest pilotatge. L’eix central d’aquesta iniciativa és la creació d’una xarxa educativa sobre aquesta temàtica. A partir del curs vinent altres comarques crearan les seves xarxes.

La primera acció de caràcter global que s’ha portat a terme ha estat la diagnosi de la situació de l’ensenyament de la llengua oral als centres de Catalunya.

La segona acció ha estat la presentació del programa a tots els centres públics i concertats que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Primària, Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, Formació de Persones Adultes i Formació en Idiomes de la comarca del Baix Ebre.