ECONOMIA

L’economia de les tres comarques penedesenques actualment és una economia moderna i complexa que va evolucionant en el nostre món cada vegada més globalitzat i interrelacionat.

Alguns aspectes generals a considerar:
-la disminució de la importància i el pes econòmic del sector primari -agricultura, ramaderia i pesca- en el conjunt de l’economia penedesenca i l’augment progressiu de la importància del sector terciari –comerç, turisme…-
-la gran importància de les indústries vitivinícoles, relacionades amb el conreu de la vinya.
-la important tradició industrial d’algunes zones, com per exemple la indústria paperera de la vall de l’Anoia i el Riudebitlles, la indústria del cava a Sant Sadurní, l’existència d’empreses grans del sector químic i metal·lúrgic a Vilanova i la Geltrú…
-l’esclat del turisme i les seves conseqüències: augment espectacular de la construcció a les zones properes a la platja, augment de les instal·lacions turístiques –hotels, càmpings, restaurants…-
-l’inici de l’expansió de l’enoturisme, en l’intent d’atreure cap a l’interior turisme de qualitat al voltant del vi i del paisatge vitivinícola.
-la crisi industrial i econòmica iniciada el 2007 i que ha portat a la desaparició de moltes petites i mitjanes empreses i a l’augment de les persones en atur.

 Les següents dades dels treballadors i treballadores que treballen a cada sector mostren de manera ben clara el paper cada vegada més important del sector terciari dels Serveis en les feines que es desenvolupen a les nostres comarques. Cal considerar, però, que per exemple a l’agricultura segueix havent-hi força pagesos que s’hi dediquen a temps parcial i que, per tant, no consten en aquestes dades.

Nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social                            Desembre 2016

Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Alt Penedès     118   11.393      1.270  16.768  29.549
Baix Penedès       63     3.317      1.019  12.139 16.538
Garraf      28     3.658      1.458  18.660  23.804
Idescat
grafic sectors alt penedes grafic sectors baix penedes grafic sectors garraf
Alt Penedès Baix Penedès Garraf
EL SECTOR PRIMARI
 L’agricultura
Una bona part del territori de les comarques penedesenques és cobert de camps de conreu. Les condicions naturals favorables en forma de terrenys força plans, un clima mediterrani i el substrat de sòls de qualitat acceptable expliquen la importància de l’agricultura penedesenca.
La vinya és clarament el conreu predominant a les tres comarques i d’una forma molt més remarcable a l’Alt Penedès.
Segueixen a la vinya els camps d’oliveres, principalment al Baix Penedès, els arbres de fruita dolça, principalment presseguers i els de fruita seca, ametllers.Extensió dels principals conreus.       -En percentatge %-        Any 2009

  Vinya Olivera Fruita dolça Fruita seca Cereals Hortalisses Conreus industrials Ferratges Total
Alt Penedès 81%   2.7%    2%   0.8%     7,7%    0,5%     0.1%    1.1% 100%
Baix Penedès 63%    17%   0.7%  4.3%     5.5%    1.5%     0.2%    0.5% 100%
Garraf 59%     5,5%  1%  2%  14,5%    3.5%     0     5.1% 100%
Elaboració a partir de dades de Idescat
grafic tipus conreus alt penedes grafic tipus conreus baix penedes grafic tipus conreus garraf
Alt Penedès Baix Penedès Garraf
vinyes sant valenti les cabanyes presseguers florits camp colza
 Vinyes  Presseguers  Camps de cereals i colza -conreu industrial-

A les tres comarques hi predomina absolutament el conreu de secà, essent el regadiu molt minoritari situat en horts prop dels rius o en llocs amb pous d’aigua.

Superfície agrícola utilitzada.       -En hectàrees ( ha)-          any 2009

Secà Regadiu Pastures permanents Superfície forestal altres total
Alt Penedès 22.622    418    1.164    7.281 2.357 33.843
Baix Penedès   5.870    316       184    1.490    720   8.580
Garraf   1.746      91       434    1.144    279   3.694
Idescat

Superfície agrícola utilitzada  -en percentatge %

grafic sup agri alt penedes grafic sup agri baix penedes grafic sup agri garraf
Alt Penedès Baix Penedès Garraf
La fruita dolça és, principalment,  el préssec d’Ordal, de gran qualitat i molt valorat pel seu gust i olor característics; es cultiva als municipis de Subirats i Avinyonet. Ha augmentat el conreu d’olivera per a l’el·laboració d’oli de gran qualitat. pressecs

Quantitat de terreny dedicat a conreus llenyosos     -En hectàrees  (ha)-    -en percentatge%-           Any 2009

Fruita

Dolça

 % Fruita

Seca

 % Cítrics  % Olivera  % Vinya  % altres % Total  %
Alt Penedès 456 2.2% 192 1%    4  0.01%    638 3.1% 18.723 93.5%  28 0.1% 20.041 100%
Baix Penedès   45 1% 267 5%    3  0.05% 1.036 23.7%  3.895 71% 256  4.6%  5.502 100%
Garraf   19 1.5%  38  3%    3  0.2%   101 7.8%  

1.074

 

83%  62  5%  1.297  100%
Idescat

Dels conreus herbacis en destaquen clarament els cereals, blat, ordi, civada. El conreu de cereals s’acostuma a fer en terrenys pobres i actualment es troba en retrocés. També cal remarcar els camps que els pagesos tenen una temporada en guaret –en repòs per tal de deixar reposar la terra-.
Al Baix Penedès i al Garraf el conreu d’hortalisses és més important essent venudes majoritàriament en els mercats locals. Ceba, tomàquet, col, espinac, all, bleda, enciam, escarola, espigalls, pebrot, albergínia…són les més cultivades.

Quantitat de terreny dedicat a conreus herbacis.         -En hectàrees  (ha)-    -en percentatge%-             Any 2009

Cereals % Horta

lisses

% Conreu

indus

trials

% Ferrat

ges

% Llegum en gra % patata % Altres % guaret % total %
Alt Penedès 1.789 60% 103 3.5% 21 0.7% 262 9%  3 0.1% 12 0.4% 16 0.5% 792 26% 2.998 100%
Baix Penedès    345 50.5%   87 13% 13 2%  32 5%  9 1.3%  7 1%   7 1% 183 27%    683 100%
Garraf    266 49%   65 12% 0 0%  95 17% 21

 

4% 11 2%   2 2%   81 14%  

 

541

100%
Idescat
alls camp cereals bròquils
Alls Cereals Bròquil

De qui és la terra?
Pel que fa a qui és el propietari de la terra hi ha tres modalitats:
Propietat: el propietari de la terra cultiva directament els seus camps i, si cal, contracta altres pagesos perquè l’ajudin en el conreu.
Arrendament: el propietari de la terra lloga els seus camps a un altre pagès que li paga una quantitat de diners per poder cultivar aquests camps, quedant-se ell tota la collita.
Parceria: el propietari de la terra deixa els seus camps a un pagès perquè els hi cultivi. A canvi el pagès ha de donar una part de la collita (acostuma a ser una tercera o quarta part) al propietari de la terra.
A les comarques penedesenques predomina el cultiu de la terra en propietat, però són prou importants tant l’arrendament com la parceria.

Propietat de la superfície agrícola utilitzada.      -En  hectàrees  (ha)-         Any 2009

Propietat Arrendament Parceria i altres Total
Alt Penedès    14.681           3.945     5.578 24.204
Baix Penedès     3.613              671     2.085   6.369
Garraf     1.149             231       892  2.271
Idescat
propietat terra alt penedès  grafica propietat terra baix penedes grafica propietat terra garraf
Alt Penedès Baix Penedès Garraf

camps lavern

Un altre aspecte important per conèixer l’agricultura d’un territori és la mida de les explotacions agràries, és a dir, la quantitat de terreny agrícola de cada propietari de la terra. Com es pot veure en les dades següents a les tres comarques hi predominen les explotacions mitjanes, entre 2 i 20 hectàrees, havent-hi poques grans propietats amb molta extensió de terres.

Mida de les explotacions agràries.       –En percentatge %-                         Any 2009

Menor 1 ha 1<2ha 2<5ha 5<10ha 10<20ha 20<50ha 50<100ha <100ha total
Alt Penedès 0,5%  17% 29,2% 19% 17% 13%   3%   0,8% 100%
Baix Penedès 2,5% 23,5% 30,2% 21,2% 11,7%   8%   2,2%   0.5% 100%
Garraf 6% 19% 26% 16% 14%

 

13%   3%   2.5% 100%
Idescat

Des de fa ja força anys, es va produint l’expansió de l’anomenada agricultura ecològica, en que el pagès no utilitza productes químics ni contaminants en el conreu i on s’apliquen criteris sostenibles i de respecte del medi ambient. Cada vegada més molts el·laboradors de vi i cava conreen la vinya sense usar insecticides i aplicant mètodes de control de plagues respectuosos amb el medi ambient.

Agricultura amb mètodes d’agricultura ecològica.         Any 2009

Nombre d’explotacions Nombre d’hectàrees % d’hectàrees en conreu ecològic
Alt Penedès                      97         1.786           5.2%
Baix Penedès                        6              50           0.6%
Garraf                        5              78           2.1%

A l’any 2016 el 35% de la superfície de vinya del Penedès es destina al cultiu ecològic. En els següents gràfics es pot observar l’evolució i l’augment del cultiu ecològic a nivell global de Catalunya.

evolució vinya ecologica 2000 2016 cultius ecològics 2016 catalunya
 Dades del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica

 

EL CONREU DE LA VINYA
Xarel.lo vermell amb capsuleta marró de feromónes.
LA VINYA I ALTRES CONREUS

AL PENEDÈS

icona power
LES FEINES DEL PAGÈS

A LA VINYA

icona power
Cultiu ecològic de la vinya. Capseta amb feromones contra el corc del raïm
 La ramaderia
 A les comarques penedesenques la ramaderia té una presència moderada i desigual.
El clima mediterrani amb pluges poc importants que caracteritza la comarca ha dificultat l’existència d’una ramaderia de pastura important. Es mantenen alguns ramats d’ovelles i cabres amb pastura itinerant, mentre que les vaques estan en explotacions tancades.
La tendència és a la disminució del nombre de caps de bestiar. Això es pot comprovar amb l’evolució del nombre d’animals en les últimes estadístiques realitzades l’any 1999 i al cap de 10 anys, el 2009.  Vegem l’exemple de l’Alt Penedès. Es pot observar una reducció general en tots els animals, excepte en els cavalls.Evolució dels caps de bestiar.   Alt Penedès.

        1999       2009
Boví         Bous/Vaques        5.086        4.611
Oví          Ovelles      28.972      16.688
Cabrum  Cabres           957           366
Porcí       Porcs      13.543        8.471
Equí        Cavalls             76           222
Conills      10.865        8.900
Aviram 1.404.765 1.075.352
Idescat
vaqueria porcs pollastres

El sector avícola presenta un predomini clar dels pollastres d’engreix en granges força grans, per a ser consumits com a carn. Cal assenyalar que en aquests darrers anys s’ha fet un esforç molt important en recuperar les races d’aviram autòctones i en recuperar la criança tradicional en corral d’aus com el gall negre del Penedès, la gallina penedesenca en les seves varietats negra i aperdiuada, Igualment s’està millorant la seva comercialització (Fira del Gall, Associació de criadors de la raça de gallina penedesenca….. )
L’únic animal que ha augmentat en aquest període de deu anys és el cavall. La causa és, sens dubte, l’augment d’hípiques en diferents pobles de la comarca i la utilització d’aquest animal com a esport i afició.

ramat afores vila 8294552057_c9c241e1e6_o  29357914094_224b145a0e_o
Ramat d’ovelles als afores de Vilafranca Gall negre del Penedès Cavalls 

Caps de bestiar.                                                      Any 2009

Boví

Bous/Vaques

Oví

Ovelles

Cabrum

Cabres

Porcí

Porcs

Equí

Cavalls

Conills Aviram
Alt Penedès      4.611 16.688    366   8.471   222 8.900 1.075.352
Baix Penedès     1.027   5.522      84 18.232   101    515    390.492
Garraf 300

 

6.987 816           7   267      21      10.571
Idescat
EL SECTOR SECUNDARI
 La indústria
A les comarques penedesenques hi existeixen una bona quantitat d’industries de diferents sectors. El sector industrial es mostra diversificat a les tres comarques, amb una història i una realitat actual diferent.
Al Baix Penedès els principals sectors industrials són l’alimentació, les indústries relacionades amb el vi , la indústria metal·lúrgica i de productes metàl·lics, la indústria extractiva de guix i calç… La construcció, amb la massiva edificació d’instal·lacions turístiques i cases unifamiliars, tot i que aquests últims anys pateix un retrocés important.
A la comarca del Garraf les indústries es concentren a la zona de Vilanova i Sant Pere de Ribes amb indústries força grans que concentren la majoria de treballadors industrials. Les principals empreses són del sector metal·lúrgic, químic, tèxtil, d’electrònica, de l’alimentació, del ciment -a Vallcarca -… El desenvolupament del turisme ha generat molta construcció.
La implantació industrial a l’Alt Penedès té una llarga tradició, afavorida per un conjunt de factors:
– Bona situació respecte de les comunicacions i infraestructures de transport existent, com la proximitat a autopistes, ferrocarril, ports, aeroport…
– La disponibilitat d’aigua dels rius Anoia o Bitlles, el que explica l’existència de la indústria paperera.
– La disponibilitat de sòl industrial per a edificar empreses a uns preus més barats que a l’àrea metropolitana de Barcelona.
– La proximitat als mercats consumidors i exportadors, degut a la bona situació geogràfica prop dels grans nuclis de Barcelona i Tarragona.
– La proximitat a la matèria primera a partir de la qual realitzar l’el·laboració del producte, especialment en tota la indústria relacionada amb el vi i amb el ciment.        Algunes de les característiques de la indústria a l’Alt Penedès:
– La gran diversitat del tipus d’indústries. És una de les comarques catalanes amb més indústries diferents.
– La concentració en dues zones: la de Sant Sadurní i el seu entorn i la de Vilafranca i Santa Margarida i els Monjos. Les localitats de més pes industrial són:
• Vilafranca, amb una indústria molt diversificada.
• Sant Sadurní, on es concentra el sector vitivinícola.
• Santa Margarida i els Monjos, on hi ha la indústria del ciment, a part d’altres molt diverses.
• Gelida i altres poblacions a la conca de l’Anoia, on s’han concentrat tradicionalment les indústries papereres.
– El predomini de les indústries amb pocs treballadors i l’absència d’ indústries de grans dimensions.La crisi econòmica de l’última dècada ha influït negativament     en el desenvolupament industrial de la comarca i ha suposat la paralització de nous polígons industrials als afores de diferents poblacions penedesenques i el   tancament d’indústries petites i mitjanes, amb la problemàtica de deixar sense feina a molts treballadors i treballadores.

 alcoholera  Fàbrica de paper de Ca l'Herrando, Sant Pere de Riudebitlles, Alt Penedès  industries st pere
 Fàbrica d’alcohol als Monjos Fàbrica paperera de Sant Pere de Riudebitlles  Zona industrial de Sant Pere de Riudebitlles
A l’Alt Penedès  hi predominen les empreses petites, moltes d’elles familiars i amb pocs treballadors. Les empreses mitjanes són les que ocupen quasi tres quartes parts dels treballadors i treballadores penedesencs.   El sector amb una implantació més gran és l’alimentari. Predomina la indústria vinícola concentrada principalment a Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès, seguides a molta distància per altres localitats com Subirats, Font-rubí i Avinyonet del Penedès.

Empreses de l’Alt Penedès. Any 2013

Nº d’empreses % del total d’empreses Nº de treballadors % dels treballadors
Empreses d’1 a 10 treballadors        390        70,4%         1.211       11%
Empreses d’11 a 50 treballadors        116        21%         2.613       25%
Empreses de 51 a 250 treballadors          45          8,1%         5.151       49%
Empreses de  més de 250 treballadors           3          0.5%         1.523       14,5%
Dades extretes de la Diagnosi del sector industrial de l’Alt Penedès. 2014.
nº treballadors empresa altpenedes

Les empreses més importants són les domiciliades a Sant Sadurní i a Vilafranca. També hi ha una gran quantitat de cellers i caves que elaboren vins de caves de gran qualitat amb una producció limitada.

La indústria paperera es situa a la zona dels rius Riudebitlles i Anoia, als municipis de Sant Quintí de Mediona, Torrelavit, Sant Pere de Riudebitlles i Gelida.
En el sector metal·lúrgic les indústries es concentren als municipis de Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia i són molt diversificades, amb la fabricació de productes metàl·lics i la construcció de maquinària…. El sector dels materials de construcció es concentra a Vilafranca del Penedès i Santa Margarida i els Monjos.

Les indústries dedicades a la fabricació de ciment, calç i guix, formigó estan situades a Santa Margarida i els Monjos, on extreuen la pedra calcària i la transformen. Són indústries molt grans però amb pocs treballadors.

 uniland  ciment1  ciment3

Lògicament, el nombre de treballadors de les empreses vitivinícoles és molt superior al dels altres sectors productius.

Nombre de treballadors que treballen en cada sector industrial a l’Alt Penedès. Any 2013

                                                 Nombre de treballadors Percentatge  %
Alimentació i begudes         4.433
Paper i arts gràfiques         1.627
Fabricació materials transport         1.387
Plàstics            773
Metal.lúrgic            927
Altres indústries (tèxtil, fusta, electrònica, …)            724
Maquinària            598
Química            597
Indústria extractiva            398
Total       11.462
Dades extretes de la Diagnosi del sector industrial de l’Alt Penedès. 2014.
grafic empreses altpenedes
 EL SECTOR TERCIARI
L’evolució de la societat, els grans avenços en la mecanització del camp i en el desenvolupament tecnològic industrial, la millora en les comunicacions, el desenvolupament de les tecnologies d’informació i comunicació TIC, l’augment del turisme…fan que actualment sigui el sector terciari dels serveis i el comerç el que generi més llocs de treball i doni feina a més treballadors i treballadores a les comarques penedesenques.

A les comarques del Baix Penedès i el Garraf tres  de cada quatre treballadors ho fan al sector serveis, mentre que a l’Alt Penedès són una mica més de la meitat.

Treballadors al sector serveis  Desembre 2016

Treballadors de Serveis Total treballadors de la comarca     %treballadors sector serveis
Alt Penedès    16.768    29.549   57%
Baix Penedès    12.139    16.538   73%
Garraf    18.660    23.804   78%
Idescat

El sector terciari dels serveis engloba activitats ben diverses, algunes de les quals difícils de classificar en un grup o en un altre. Feines del sector terciari són les relacionades amb el comerç, el transport, la sanitat, l’ensenyament, l’hostaleria i el turisme, les d’informació, les activitats administratives, etc…

El comerç, principalment en els nuclis de població més grans, cal destacar els grans canvis produïts amb l’arribada ja fa anys de grans cadenes comercials que fan competència directa al petit comerç tradicional. Aquest procés ha provocat l’associació de les botigues situades en els centres històrics de les ciutats per consolidar, ampliar i fer atractiva la seva oferta. En són exemples “CentreVila” de Vilafranca, “Som Sant Sadurní”, “Viu comerç” de Vilanova…
Les poblacions grans disposen de mercats municipals.
Les grans superfícies comercials acostumen a estar situades als afores de les poblacions grans, amb fàcil accés amb cotxe, on es poden trobar productes de tota mena en hipermercats o en establiments especialitzats en sectors, per exemple bricolatge, joguines, tèxtil, etc…A molts pobles es fan mercats setmanals ambulants, amb llarga tradició en llocs com Vilafranca els dissabtes o Vilanova o Sant Pere de Ribes els divendres i amb nous mercats recents i amb molta empenta com el de Santa Margarida i els Monjos, els diumenges.

 mercatdissabte  mercat2
 El mercat dels dissabtes de Vilafranca  Carrer comercial del centre de Vilafranca

El transport, incloent totes les feines relacionades amb el transport de persones o de mercaderies.
La hostaleria que inclou tots els establiments que ofereixen un servei als clients: bars, restaurants, hostals, hotels, càmpings,  turisme rural…
Les activitats bancàries, tot i la tendència actual a la disminució d’oficines bancàries i les activitats immobiliàries relacionades amb la compra i venda de terrenys, pisos i cases.
Les activitats administratives del sector públic (ajuntaments, consells comarcals, delegacions de la Diputació…) i del sector privat (despatxos, gestories, serveis administratius…)
Els serveis a les persones que inclouen els Centres d’Atenció Sanitària, els hospitals…; els centres educatius (llars d’infants, escoles, instituts…); els Serveis socials dels ajuntament i els Serveis Comarcals…
Les feines artístiques i d’oci. I les relacionades amb el món de la informació i la comunicació (TV locals, diaris i setmanaris, ràdios locals…)
Les feines tècnic-científiques, com arquitectes, enginyers, tècnics informàtics, científics…

Si mirem amb atenció els gràfics del percentatge de població ocupada veurem que globalment les dades són molt semblants a les tres comarques, amb algunes variacions significatives a hostaleria -més important al Baix Penedès i al Garraf-, o a tècnic-científic més important al Garraf per la presència de la Universitat UPF-

Població ocupada en el sector serveis per branques d’activitat.          Any 2011

grafic circular ocupacio serveis alt penedes ALT  PENEDÈS
grafic circular ocupacio serveis baix penedes BAIX PENEDÈS
grafic circular ocupacio sector serveis garraf GARRAF

 

estaciobusvilafranca
Estació d’autobusos de Vilafranca Hospital Comarcal de l’Alt Penedès a Vilafranca Estació d’autobus i estació de RENFE de Vilanova
Les comarques penedesenques tenen un atractiu turístic fort, principalment pel turisme de sol i platja de la zona litoral del Garraf i el Baix Penedès, però amb un progressiu augment de l’enoturisme a l’Alt Penedès.
Si ens fixem en les dades següents, els quadres ens mostren la gran importància d’hotels i càmpings a la costa del Garraf i el Baix Penedès. Sitges, Vilanova, Cubelles, Cunit, Calafell, El Vendrell amb els barris marítims de Sant Salvador, Coma-ruga són les poblacions costaneres on han proliferat hotels i serveis per a turistes. A l’Alt Penedès és remarcable el nombre de cases de turisme rural, moltes d’elles creades a partir de l’any 2000 i que reflexen l’interès per l’enoturisme i pel paisatge interior de ceps i vinyes del Penedès.                                  

               Nombre d’instal·lacions turístiques                                   Any 2016             

  Hotels Càmpings Turisme rural
Alt Penedès      21          0       82
Baix Penedès      34          4       16
Garraf      64          6         4
            Nombre de persones que es poden allotjar      

  Hotels Càmpings Turisme rural
Alt Penedès      676             0        659
Baix Penedès   4.377     4.374        135
Garraf   5.428     8.526          47
 Hotel Mas Tinell, Vilafranca del Penedès    Casa rural Masia La Caseta, Sant Pere Molanta, Alt Penedès
 Hotel als afores de Vilafranca Camping als afores de Vilanova Casa de turisme rural a Sant Pere Molanta -Olèrdola-

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>