D’ENSENYAMENT A EDUCACIÓ

 

Ensenyament canvia de nom i passa a anomenar-se Departament d’Educació

A partir del passat 7 de desembre de 2018, el Departament d’Ensenyament canvia el seu nom pel de Departament d’Educació. Es fa efectiu d’aquesta manera l’anunci fet pel conseller Josep Bargalló en arribar al capdavant del Departament, quan ja va avançar que es faria una nova denominació de la conselleria.
El canvi de nom per Departament d’Educació va en coherència amb la terminologia establerta en la Llei d’Educació de Catalunya, Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, que defineix el dret a l’educació com el “dret a rebre una educació integral, orientada al ple desenvolupament de la personalitat, amb respecte als principis democràtics de convivència i als drets i les llibertats fonamentals”.
Així mateix, s’adapta també a una concepció estesa a nivell internacional i acadèmic, i que remet a un corrent actualitzat de les polítiques educatives. Aquesta concepció entén l’educació més enllà de l’adquisició de coneixements acadèmics i implica una visió integral de l’educació també des de la perspectiva de caràcter personal, social i professional.
Aquesta homologació també es troba en les pròpies sigles de l’UNESCO, (Organització de les Nacions Unides per l’Educació, la Ciència i la Cultura) organisme internacional que vetlla per garantir el dret a l’educació i, alhora, és el concepte que utilitzen la majoria de ministeris dels estats propers, començant per la pròpia Unió Europea amb la Comissió d’Educació, Cultura, Joventut i Esport.
La modificació tindrà un cost mínim des del punt de vista econòmic, atès que els principals canvis seran a nivell d’actualització de les aplicacions digitals. Es formalitzarà en la placa identificativa de la seu central del Departament, però no es modificaran les plaques ja existents a escoles i instituts d’arreu del país, almenys fins que les actuals es malmetin i pertoqui renovar-les. Així mateix, la papereria del Departament amb el nou logotip s’anirà encarregant a mesura que l’actual es vagi gastant.