Expectatives Kuusalu (Estònia)

Què ens agradaria aprendre amb el nostre job shadowing i a les reunions amb el professorat

Algunes preguntes que ens interessen:

– Quin és el currículum oficial i quin grau d’autonomia tenen les escoles per desenvolupar-lo? Quins són els objectius de l’aprenentatge generals? I els objectius d’aprenentatge a l’escola?

– Els objectius d’aprenentatge són compartits amb els estudiants?

– Els professors activen els coneixements previs, recorden la classe anterior?

– Com es recullen les evidències de l’aprenentatge?

– Els estudiants coneixen els criteris d’avaluació?

– Com s’analitzen i interpreten les dades?

– Com es retroalimenta o es fa el retorn als estudiants?

– Com s’organitza l’aula per coavaluar?

– Com es decideix la qualificació final dels estudiants?

– Com s’organitza la comunicació amb les famílies? I entre els mateixos estudiants?

– Com el seu sistema educatiu incorpora la formació permanent?

– Té el seu sistema educatiu un sistema d’assessorament per al professorat?

– Com incorpora el seu sistema educatiu les TAC i les TIC?

– S’utilitzen les TIC i les TAC com a eina d’avaluació o són només una assignatura a avaluar (la competència digital dels professors i els estudiants)?

Podem compartir amb la seva escola la nostra experiència i coneixements sobre: ​​

– El nostre procés d’ensenyament-aprenentatge.

– Les nostres eines d’avaluació: Rúbriques, bases d’orientació, l’organització de l’espai, llibres i caixes com a eines de recollida de dades i planificació de l’alumne.

– Instruments d’autoavaluació i coavaluació que utilitzem a l’escola.

– Com tractem la diversitat dels alumnes: Dos professors a l’aula, organitzacions i horaris. Flexibilitat, treball en grups petits.

– Com es comparteixen els objectius de treball amb els alumnes en base als seus coneixements previs.

– Organització de la nostra formació permanent del professorat: l’avaluació com a eina d’aprenentatge.

– O altres temes que els interessin.

What we would like to learn in our job shadowing and teachers meetings

Some questions we are interested in:

– How the official curriculum is and what degree of autonomy do schools have to develop it? What are the aims of learning? And the aims of learning in the school?

– Are the learning objectives shared with the students?

– Do teachers activate previous knowledge, remember previous class?

– How are the evidences of learning collected?

– Do the students represent the assessment criteria?

– How are the data analysed and interpreted?

– How do feedback or return to students?

– How is the classroom organized to co-evaluate?

– How do you decide on the final qualification of students?

– How is communication with families organized? And between the students themselves and their relatives?

– How does your education system incorporate long-life learning?

– Does your education system have an advising system for teachers?

– How does your education system incorporate ICT?

– Are ICTs used as an assessment tool or are they just a subject to be assessed (the digital competence of teachers and students)?

We can share with your school our experience and knowledge about:

– Our teaching-learning process.

– Our assessment tools: Rubrics, bases language targeting, organization of the space, book and boxes as a tool for collecting data and planning the student.

– Instruments of self-evaluation and co-evaluation that we use at school.

– How we look with the diversity of students: Two teachers in the classroom, organizations and timetables. Flexible, work in small groups.

– How do the working objectives are shared with the students based on their previous knowledge.

– Organization of our training teachers work on assessment form learning.

– Or other issues you are interested in.

 

Aquesta publicació és responsabilitat exclusiva del seu autor. La Comissió no és responsable de l’ús que es pugui fer de la informació aquí difosa.