Expectatives Glasgow (Regne Unit)

Durant la nostres observacions a les aules  i reunions amb el professorat, voldríem tenir elements per respondre al màxim possible aquestes qüestions:

– Com és el currículum oficial i quin grau d’autonomia tenen les escoles per desenvolupar-lo?
– Quins són els objectius d’aprendre a l’escola?
– Es comparteixen els objectius d’aprenentatge amb l’alumant?
– El professorat activa els coneixements previs, recorden la classe anterior … ?
– Com es recullen les evidències d’aprenentatge?
– Els estudiants representen els criteris d’avaluació?
– Com s’analitzen i s’interpreten les dades?
– Com es fa el feedback a l’alumnat?
– Com s’organitza l’aula per coavaluar?
– Com es decideix la qualificació final de l’alumnat?
– Com s’organitza la comunicació amb les famílies? I entre els propis estudiants i els seus familiars?
– Com organitzen la gestió de l’aula, disciplina, organització d’espais i grups…

Coordinació entre professorat

Si és possible, ens interessa assistir a les reunions de professorat implicat en el programa Dylan William per saber què i com s’està implementant pel que fa a l’avaluació formativa.

Volem compartir amb els centres visitats la nostra experiència i coneixements sobre: ​​

– Les nostres eines d’avaluació: rúbrica, orientació lingüística de bases, organització de l’espai, llibre i caixes com a eina de recollida de dades i planificació de l’alumne
– Instruments d’autoavaluació i coavaluació que fem servir a l’escola
– Com treballem amb la diversitat d’alumnes: dos professors a l’aula, organitzacions i horaris.
– Treball flexible en grups reduïts.
– Com es comparteixen els objectius de treball amb els estudiants en funció dels seus coneixements previs.
– L’organització dels nostres professors de formació treballa en l’avaluació per a l’aprenentatge.

* * * 

During our job shadowing and meetings with teachers, we would like to learn about some of this questions:

– How the official curriculum is and what degree of autonomy do schools have to develop it?
– What are the aims of learning in the school?
– Are the learning objectives shared with the students?
– Do teachers activate previous knowledge, remember previous class…?
– How are the evidences of learning collected?
– Do the students represent the assessment criteria?
– How are the data analysed and interpreted?
– How do feedback return to students?
– How is the classroom organized to co-evaluate?
– How do you decide on the final qualification of students?
– How is communication with families organized? And between the students themselves and their relatives?
– Classroom management
– Coordination among teachers

If possible, we are interested in attending teacher’s meetings involved in the Dylan William programme in order to know what and how are you implementing on formative assessment.

We can share with your school our experience and knowledge about:

– Our teaching-learning process.
– Our assessment tools: Rubrics, bases language targeting, organization of the space, book and boxes as a tool for collecting data and planning the student.
– Instruments of self-evaluation and co-evaluation that we use at school.
– How we work with the diversity of students: two teachers in the classroom, organizations and timetables. Flexible work in small groups.
– How do the working objectives are shared with the students based on their previous knowledge.
– Organization of our training teachers work on assessment for learning.

 


Aquesta publicació és responsabilitat exclusiva del seu autor. La Comissió no és responsable de l’ús que es pugui fer de la informació aquí difosa.