Orientacions i informació

Com arriben els alumnes que s’atenen al CREDA?

 

· Alumnes amb Deficiència Auditiva

En el moment que un bebè, nen/a o jove està diagnosticat de pèrdua perceptiva bilateral i el servei mèdic informa a l’equip de valoració -orientació del CREDA, s’inicia l’atenció del servei independentment del període escolar en que es detecti.

L’atenció dels alumnes sords és prioritària.

En funció de les característiques de la pèrdua auditiva i del perfil lingüístic de l’alumne es decideix la modalitat d’atenció.

· Alumnes amb greu Trastorn de Llenguatge

En aquest cas la detecció d’infants amb greu trastorn de llenguatge es fa a l’escola, a partir del mestre/a tutor/a,  qui alerta de la situació als professionals de l’EAP,  que de forma coordinada amb la psicopedagoga del CREDA , fan demanda d’atenció seguint les orientacions del protocol de bones pràctiques.

La psicopedagoga, logopedes del CREDA i els professionals de l’EAP valoren , totes les demandes rebudes, i a partir  del resultat es determina quins alumnes són subjectes d’atenció logopèdica.

L’atenció logopèdica es prioritzarà en funció de la gravetat del cas  i de la disponibilitat del servei.

 

 

Orientacions per al treball a casa

A continuació hi trobareu informació sobre possibles actuacions per fer a casa:

Pautes sobre com ajudar a desenvolupar les habilitats auditives

Aprendre a respirar, bufar i mocar-se

Cançons infantils cancons_infantils