Què és

Els CREDA són serveis de suport als centres educatius en l’adequació a la resposta educativa davant les necessitats que interfereixen en el desenvolupament personal, social i curricular de l’alumnat amb dèficit auditiu, trastorn específic del llenguatge i/o la comunicació. La seva intervenció es concreta en tres grans àmbits: alumnat i famílies; centres i professorat; zona educativa.

Destinataris

 • Infants i joves amb pèrdua auditiva (0-18a), i llurs famílies.
 • Alumnat amb greus trastorns del llenguatge i/o la comunicació (3-12a), i llurs famílies.
 • Centres i professorat de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació.
 • Professorat especialitzat (MALL) de la zona educativa de l’alumnat amb greus dificultats d’audició i/o llenguatge.

Objectius

 • Realitzar la valoració i seguiment del procés evolutiu audiològic, comunicatiu i lingüístic de l’infant amb sordesa.
 • Realitzar la valoració i seguiment de les necessitats psicolingüístiques i educatives de l’alumnat amb greus trastorns de llenguatge i/o comunicació.
 • Proporcionar atenció logopèdica específica a l’alumnat amb dificultats d’audició i trastorns del llenguatge i/o la comunicació.
 • Orientar i assessorar a les famílies de l’alumnat amb dificultats d’audició i trastorns del llenguatge i/o la comunicació.
 • Proporcionar suport i assessorament als centres i al professorat de l’alumnat amb dificultats d’audició i trastorns del llenguatge i/o comunicació.
 • Posar a disposició de la comunitat educativa materials, recursos, assessorament i formació especialitzada per a l’adequació de la tasca docent a les necessitats especials de l’alumnat amb dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació.

Accés

L’alumnat amb dificultats en la comunicació i llenguatge, és derivat per l’EAP (Equip Assessorament Psicopedagògic) de la zona a través d’un protocol de demanda específic.
Des del moment del diagnòstic de la pèrdua auditiva (ORL), els infants (inclosos els de 0-3 anys) poden accedir directament al CREDA a través de la mateixa família, el CDIAP o l’EAP.

Professionals

 • Logopedes
 • Psicopedagogs/es
 • Audioprotetistes

Ves al marc d’actuació.

Trobareu  informació sobre els CL en LSC en el següent enllaç.

Podeu consultar les Directrius per l’organització i la gestió dels serveis educatius pel curs 19-20 en aquest enllaç.