Serveis

El nostre equip multidisciplinar ofereix els serveis que trobareu a continuació:

  • Valoració i seguiment audiològic i audioprotètic dels infants i joves amb pèrdua auditiva
  • Acollida i orientació per a pares d’alumnes amb deficiència auditiva.
  • Valoració de les necessitats d’atenció logopèdica d’infants amb trastorn de llenguatge i la comunicació amb col·laboració amb l’EAP.
  • Atenció logopèdica a alumnes amb deficiència auditiva o amb trastorn de llenguatge.
  • Valoració i seguiment de l’evolució psicopedagògica i lingüística dels alumnes atesos al servei.
  • Assessoraments al centres escolars on hi hagi matriculats alumnes amb pèrdua auditiva o amb trastorn de llenguatge.
  • Elaboració de materials didàctics adaptats a les necessitats educatives de l’alumnat.
  • Catalogació i actualització de recursos educatius adreçats al treball logopèdic.