Modalitats d’escolarització

Els pares dels alumnes amb sordesa poden optar per dos models d’escolarització que fan referència a l’aprenentatge de la llengua i l’accés a l’aprenentatge en modalitat oral o bilingüe.

  • Modalitat educativa bilingüe: Fa referència al projecte educatiu de centre en el qual coexisteixen la llengua de signes catalana com a matèria d’estudi i la llengua vehicular en la comunicació i l’accés al currículum escolar, i les llengües orals i escrites oficials, que també són objecte d’aprenentatge.
  • Modalitat educativa oral: Treballa en l’aprenentatge i desenvolupament exclusiu de la llengua oral parlada i escrita (català i castellà) i emfasitza l’educació de les restes auditives i la protetització primerenca.