Orientacions per a la Coordinació digital de centre

Per facilitar la gestió d’aquest càrrec, aquest document acota i defineix les tasques de la coordinació digital, indicant quines són les que pertoquen al coordinador o coordinadora digital de centre en funció del seu encàrrec de servei i tal com es defineix als documents d’organització i gestió de centres educatius (DOIGC), i quines són les que poden ser delegables i executades per altres docents o personal PAS del centre educatiu.

S’hi inclou una taula resum de les tasques relacionades amb la coordinació

També es posen a disposició dels centres un conjunt de recursos per tal de poder planificar les accions de la Coordinació digital:

  • Web de la coordinació digital que centralitzarà tota la informació necessària relacionada amb el càrrec.
  • Aplicació per fer un càlcul d’hores necessàries de dedicació i poder ajustar les reduccions del càrrec.