Acreditació de perfils professionals

Consultar les acreditacions reconegudes.

Al portal ATRI, al menú Expedient  > Consulta de dades > Altres dades del meu expedient. Cal visualitzar les pàgines successives fins arribar a Consulta de perfils professionals

Obtenir una nova acreditació

Consulteu la informació detallada dels requisits generals i els específics de cada perfil, al Portal de centre > Persones > Acreditació de perfils 

  • Lingüístic en llengua estrangera, AICLE (anglès, francès, italià, alemany)
  • Competència digital docent:
  • Atenció a la diversitat de l’alumnat
  • Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial.
  • Lectura i biblioteca escolar
  • Immersió i suport lingüístic
  • Educació visual i plàstica
  • Docència de dues especialitats docents a l’ESO
  • Metodologies amb enfocament globalitzat.

Sol·licitar una nova acreditació

Termini de presentació i efectes de les acreditacions​​

Les sol·licituds d’acreditació d’un o més perfils professionals es podran presentar en qualsevol moment del curs. Tenen efectes en el procediment d’adjudicació de destinacions provisionals que es convoca cada curs les sol·licituds presentades fins al 31 de maig. Les presentades a partir d’aquesta data poden acreditar el perfil professional, però no tindran efectes fins a la següent convocatòria.

Més informació