Equip d’Assessorament Psicopedagògic

Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) tenen un àmbit d’intervenció comarcal o subcomarcal. Molts, però, tenen un àmbit local o de districte, en funció de les necessitats específiques de cada zona.

Els EAP estan integrats per 463 professionals, 427 dels quals són funcionaris docents d\’ensenyament secundari de l’especialitat de Psicologia i Pedagogia i 36 són funcionaris del cos de diplomats de l’Administració de la Generalitat, de l’especialitat Treballador social en el cas d’aquells equips situats en àmbits amb importants necessitats socials.
Aquests professionals treballen com a equip multidisciplinari en el seu àmbit territorial en l’avaluació, el seguiment i l’orientació de l\’alumnat, sobretot per a aquell amb necessitats educatives especials i en l\’assessorament al professorat dels centres docents.
Actualment hi ha 79 EAP, que intervenen directament, i de forma periòdica, en els centres docents de l\’àmbit territorial propi del Departament d’Ensenyament.

SERVEIS

  • Valoració de l\’alumnat amb necessitats educatives especials.
  • Suport als docents.
  • Orientació alumnes i a les seves famílies

Podeu contactar amb nosaltres per correu a a8900266@xtec.cat o al telèfon 93 774 0589 (ext. 2)

Assessories psicopedagògiques i d’orientació educativa i distribució del Centres educatius