Formació interna de centre (FIC)

La formació interna de centre (FIC) recull la tradició de treball intern que els centres porten a terme des de fa molts anys. Té com a finalitat contribuir a l’actualització metodològica del professorat dels centres, donant valor a la seva experiència i saber, per afavorir l’increment de l’èxit educatiu de l’alumnat. Aquesta formació suposa un procés col·lectiu de reflexió i dinamització interna a partir de conèixer i reconèixer en quins aspectes es pot millorar i és prioritari avançar.


Per al desenvolupament de la FIC el Departament d’Ensenyament facilitarà als centres:

  • eines d’autodiagnosi
  • materials de formació
  • protocols i instruments d’avaluació

Aquests materials són accessibles a:

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/fic/dir/index

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/curriculum-competencies-avaluacio/fic/itineraris/

 

Requisits de la FIC:

És important entendre aquesta formació com un procés per avançar col·lectivament en l’enfortiment de la cultura del centre.
Per tant, requereix:

  • El consens previ entre l’equip directiu i l’equip docent. És important que els equips directius presentin i expliquin el sentit d’aquesta formació a les persones del claustre o dels departaments didàctics.
  • El compromís i la participació d’una majoria del professorat del centre.
  • Un equip de coordinació, que tindrà el compromís de liderar la proposta formativa del centre. Estarà constituït, com a màxim, per tres persones del centre, entre les quals n’hi ha d’haver alguna de l’equip directiu.
  • Adquirir el compromís d’elaborar una carpeta de formació que reculli evidències del treball fet en les diferents fases de l’itinerari. Aquesta documentació servirà per fer un seguiment avaluatiu intern de la transferència a les aules del contingut de la formació i la seva contribució a la millora dels aprenentatges.
  • La inspecció d’educació podrà avaluar l’impacte d’aquesta formació en el centre

ITINERARIS

Llars d’Infants

Educació Infantili Primària

Educació Secundària