Estratègia digital de centre

L’estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua:

  • organitzatiu
  • metodològic
  • curricular
  • comunicatiu

Els objectius de l’EDC es poden agrupar en cinc àmbits, que tenen com a fita el màxim assoliment de la competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre:

  1. Assoliment de la competència digital
  2. Planificació estratègica i organització
  3. Metodologies didàctiques i innovació
  4. Inclusió digital i de gènere
  5. Seguretat i protecció de dades

Web Estratègia digital de centre, que acompanya els centres en el disseny, redacció, implementació i avaluació de la seva EDC

Document de suport (març 2021)