Estratègia digital de centre

En el marc del Pla d’educació digital de Catalunya 2020-23, des de la Direcció general d’Innovació, Digitalització i Recerca Educativa es plantegen dues fites clau a assolir en finalitzar el curs 2022-2023:

 • Tots els centres amb el disseny, implementació i avaluació de l’Estratègia digital de centre (EDC)
 • Tots els docents han d’assolir i demostrar una Competència digital docent de nivell intermedi.

Per tal de donar-los suport i als centres educatius per a l’assoliment d’aquestes dues fites, des de gener de 2022 i  durant el curs 2022-23, s’oferirà l’assessorament d’una persona externa al centre, Mentor/a digital, que impulsarà i dinamitzarà el procés.

Acompanyament i assessorament: mentors digitals

Entre setembre i desembre de 2021 es desenvoluparà un procés de pilotatge d’acompanyament als centres educatius que ha de servir per, un cop avaluat, fer-lo extensiu a tots els centres a partir de gener de 2022. Aquest procés consisteix en diverses accions:

 1. Cada centre tindrà assignat un/a mentor/a digital de referència de gener de 2022 a juliol de 2023. Aquesta figura ajudarà els centres a desenvolupar la seva estratègia digital, acompanyant la comissió digital del centre i l’equip directiu, i també ajudarà en el desenvolupament de la formació específica.
 2. Tot i que l’acompanyament es farà al llarg de tot el període, cada centre tindrà un espai de temps específic en el qual el/la mentor/a s’hi dedicarà de forma intensiva, sense deixar de banda a la resta de centres.
 3. En el període de seguiment intensiu, membres de la comissió digital del centre formaran part d’un grup de treball amb els altres centres de la zona que estan en la mateixa situació, per tal de compartir i avançar en el disseny de les seves estratègies digitals.
 4. En aquest període també es durà a terme una FIC (Formació interna de centre) que implicarà a tot el claustre i estarà coordinada i recolzada pel mentor digital assignat al centre, amb l’objectiu que tots els docents puguin assolir el nivell intermedi de competència digital. Aquesta FIC estarà formada per una part genèrica que ha de permetre establir criteris comuns de centre i una part personalitzada en funció de les necessitats de cada docent.

Els centres que rebin el suport de la mentoria es comprometen a:

 • La Comissió digital del centre participarà en la Subxarxa de Comissions d’Estratègia Digital:
  • 3 sessions del Grup de treball  amb professorat les comissions de diversos centres que també estan sent assessorats, Els grups de treball estan dinamitzats pel mentor/a, amb el suport del referent digital del CRP.
  • 4 sessions en format seminari web, obertes a tot el professorat
 • El claustre participarà de la Formació interna de centre (FIC) Estratègia digital de centre, dinamitzada per la  Comissió d’estratègia digital i amb el suport de la persona Mentora digital.
 • Desenvolupar l’EDC, al llarg del curs.

Enllaços relacionats