El Servei Educatiu Baix Llobregat-6

LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.
Article 86
Serveis educatius

1. El Departament, per mitjà de l’oferta de serveis educatius, ha de proporcionar suport i assessorament presencial i telemàtic als centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya, a llur professorat i a llurs alumnes i famílies.

2. El Departament ha de regular l’estructura i el funcionament dels serveis educatius que depenen orgànicament i funcionalment de l’Administració educativa de la Generalitat, que són integrats per funcionaris docents especialitzats i, si escau, per professionals de suport a la docència.

3. Són funcions dels serveis educatius, d’acord amb el que en cada cas es determini per norma reglamentària:

a) Donar suport a l’activitat educativa, per mitjà de l’assessorament psicopedagògic als centres, al professorat, als alumnes i a les famílies.

b) Orientar sobre el procés d’escolarització les famílies dels alumnes amb necessitats educatives específiques, dels alumnes amb trastorns d’aprenentatge o comunicació relacionats amb l’aprenentatge escolar i dels alumnes amb altes capacitats.

c) Atendre especialment les situacions en què l’escolarització dels alumnes nouvinguts o amb risc d’exclusió social té implicacions en l’àmbit de la integració lingüística.

d) Facilitar l’accés dels centres i del professorat als recursos educatius, i facilitar-los serveis didàctics de suport a la docència.

e) Vehicular i facilitar la formació permanent del professorat i dels professionals d’atenció educativa.

f) Col·laborar amb els centres en la innovació educativa.

g) Col·laborar amb els centres en activitats orientades al coneixement del patrimoni natural, del patrimoni social i dels espais singulars de Catalunya.

h) Donar suport als centres en la dinamització de llurs projectes d’innovació educativa, en l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques educatives i, molt especialment, en la formulació del projecte educatiu.

i) Complir les altres funcions de caràcter especialitzat que s’estableixin per reglament.

4. Els serveis educatius han d’actuar en l’àmbit de llur zona educativa, sens perjudici que els serveis de caràcter especialitzat o singular puguin actuar més enllà de la seva pròpia zona. Els Camps d’Aprenentatge ofereixen serveis didàctics de suport a la docència.

5. El Departament pot establir acords amb altres entitats per a prestar serveis educatius específics i serveis didàctics de suport a la docència, d’acord amb el que el Govern determini per reglament.

El Servei Educatiu Baix Llobregat-6 del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,  és un òrgan de suport permanent i assessorament tècnic al professorat i als centres educatius, a les famílies i a la comunitat educativa. Està constituït per un equip de professionals que donen servei als centres educatius, al professorat, a l’alumnat, a les famílies i a la comunitat educativa en els diferents aspectes relacionats amb l’educació.

La finalitat bàsica és contribuir a la millora de la qualitat de l’educació avançant en un model escolar inclusiu capaç de donar resposta als reptes que planteja la societat actual, des d’una perspectiva interdisciplinària i comunitària i en col·laboració amb els centres educatius, als quals donen suport, i amb altres serveis i institucions de l’entorn mitjançant l’oferta de:

Suport i assessorament en estratègies organitzatives, didàctiques i metodològiques per a l’assoliment de les competències bàsiques.
Suport en la tutoria i l’orientació educativa.
Detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge, socials, motrius i fer avaluacions psicopedagògiques.
Assessorament sobre el procés d’escolarització en necessitats educatives específiques i especials (NEE).
Assessorament sobre adaptacions curriculars individuals (CI).
Suport en la prevenció de l’abandonament escolar prematur.
Suport en el tractament integrat de llengua i continguts.
Planificació i gestió del catàleg de formació del professorat de la zona.
Suport i assessorament en didàctica, innovació i/o planificació: plans de millora, TAC, suport a la lectura…
Servei de préstec de maquinari, vídeos i textos especialitzats en temes educatius.
Suport a projectes internacionals pel desenvolupament del plurilingüisme i de les competències comunicatives dels alumnes.

La demarcació d’actuació del Servei Educatiu Baix Llobregat-6 comprèn les poblacions de Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat i Vallirana.

Qui pot fer la demanda dels serveis?

El model d’assessorament al qual es vol arribar té un enfocament sociocultural i constructivista que maldarà perquè cada centre educatiu desenvolupi al màxim les seves potencialitats i que tingui al Servei Educatiu Baix Llobregat-6 com el referent més proper del Departament d’Educació. Fent un paral·lelisme amb el concepte de zona de desenvolupament proper, els centres educatius disposaran d’una zona de desenvolupament institucional on, amb el suport de les assessories del Servei Educatiu Baix Llobregat-6, es puguin establir amb major mesura unes propostes de millora de les que hagueren estat possibles sense aquesta ajuda.

Per consolidar uns mecanismes àgils de resposta a les necessitats dels centres educatius, el Servei Educatiu Baix Llobregat-6 actuarà a la zona des d’una perspectiva sistèmica amb la posada en marxa de les sinèrgies que permeten la integració dels diversos equips que el composen.

El model d’assessorament i orientació del Servei Educatiu Baix Llobregat-6 es fonamenta en un pla d’actuació general, els plans d’actuació específics en cada centre de la demarcació, les assessories, l’espai virtual d’ensenyament i aprenentatge, el recursos didàctics i les fonts d’informació, i els espais d’intercanvi i comunicació.

  • Els centres, mitjançant els seus equips de direcció.
  • Col·lectius de docents, d’especialitat, de nivell, d’interessos, etc.
  • Els docents directament.
  • Altres entitats vinculades a l’Educació.

Com es fa la demanda?

Trucant al telèfon  936 769 386 o enviant un correu electrònic a se-baixllobregat6@xtec.cat