Com avaluar l’adquisició d’aprenentatges competencials

Com ajudar els alumnes a recollir evidències de l’adquisició d’aprenentatges competencials?

De què parlem quan parlem de l’avaluació per aprendre?
L’avaluació per aprendre es focalitza en la distància entre el punt de partida de l’aprenent i el punt d’arribada desitjat. Aquesta distància pot ser escurçada si el docent i l’aprenent comparteixen els objectius d’aprenentatge i els criteris d’avaluació, si es formulen bones
preguntes i si existeix un feedback efectiu.

La recerca en aquest camp ha demostrat que els aprenentatges són més efectius quan els aprenents:

1. Entenen clarament allò que s’espera que aprenguin i s’ho fan seu, tot incorporant
objectius d’aprenentatge propis, quan ho creguin necessari.
2. Reben un feedback en relació amb la qualitat esperada del seu treball i de com
millorar-lo.
3. S’involucren en les tasques escolars:
a. Prenen decisions dels passos a seguir.
b. Són conscients dels seus errors.
c. Saben autoregular-se.

Si aprendre requereix avaluar-se, cal ajudar l’aprenent a recollir evidències del propi aprenentatge per ser conscient del procés recorregut, del sentit dels aprenentatges que han tingut lloc i de com pot utilitzar-los per seguir aprenent, així com d’allò que és millorable.

Què entenem per evidències dels aprenentatges?

Evidència d’aprenentatge és tot allò que determina (o mostra) que s’està produint aprenentatge. Els docents i els aprenents recullen les evidències, en funció dels objectius que s’han proposat, les analitzen i prenen decisions per a la millora.
Per saber si els alumnes estan en procés d’adquirir aprenentatges competencials (complexos, contextualitzats…), cal que les evidències (individuals i/o grupals) siguin variades, riques i documentables.

Accedeix al document

Material elaborat per la Xarxa de Competències Bàsiques (XCB)