La biblioteca escolar com a eina d’inclusió

La biblioteca escolar, com a espai i com a servei, té unes especificitats que fan que sigui un entorn de treball i de gaudi que afavoreixi l’autonomia, l’autoconfiança i la personalització de l’aprenentatge. La biblioteca escolar pot ser un recurs potent per a la inclusió de l’alumnat.

Des del Programa biblioteca escolar “puntedu” es vol oferir una eina de reflexió, de debat i de diagnosi, per fer visible la necessitat de disposar de biblioteques escolars accessibles per a tothom i oferir orientacions sobre els aspectes a considerar per aconseguir-ho.

Aquest document consta de tres parts: la primera part consisteix en orientacions per ajudar els centres educatius a fer que les seves biblioteques esdevinguin una eina per a la inclusió de l’alumnat; a la segona part s’ofereix una eina de diagnosi que es pot aplicar a la biblioteca del centre, per detectar quins són els punts forts i febles respecte a la inclusió i poder arribar a acords de millora al respecte. I la tercera part mostra exemples de centres que s’han considerat interessants.

Acompanyem el document d’una infografia de suport. 

Enllaç al document PDF accessible

Enllaç al document PDF actiu (versió formulari per omplir)