SEM SEC S2

Gestió econòmica de les beques

En relació al dubte comentat sobre quina consideració han de tenir les aportacions i factures relacionades amb les beques recordar que en els Documents Organització i Gestió del centre hi ha aquesta explicació:

Gestió econòmica de les beques

Si les beques dels alumnes estan destinades al pagament del material escolar o altres conceptes que el centre gestioni conjuntament per a tots els alumnes, ha d’integrar aquests ingressos en el pressupost general del centre i identificar-los separadament per a la justificació i la liquidació posteriors.

En la resta de supòsits, en què el centre fa d’intermediari, els ingressos de beques es tracten com a concepte extrapressupostari (1).

Pot donar-se el cas, però, que el centre hagi de tractar part d’una beca com un concepte extrapressupostari i una altra com a pressupostari, en què caldrà fer dues anotacions comptables diferenciades.

(1) Aquest seria també el cas de les despeses per factures en concepte de reeducació pedagògica o del llenguatge emeses per professionals que han fet la intervenció a un/a alumne/a en concret. Interpretem que aquestes factures haurien d’anar a nom de l’alumne/a i no del centre, atès que el centre no les “paga” sinó que només fa d’intermediari.

Normativa dels Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2020-2021

Quan cal fer contracte?

Cal regularitzar amb algun tipus de contracte les despeses superiors a 2000€ anuals (iva exclòs).

Si signem un contracte privat de serveis ja ens serveix, com fem per exemple amb les empreses d’autocars, cases de colònies… En aquests casos, cal vigilar si hi ha una clàusula de renovació anual; si és el cas, cal que s’especifiqui que aquest contracte es pugui trencar en qualsevol moment. 

Si no tenim contracte privat, cal fer un contracte menor, millor per any natural, sobretot amb aquells proveïdors amb els quals fem una despesa recurrent. Cal renovar-lo anualment.

Hi ha un document model de contracte menor i una carta de comunicació per a l’empresa (font: Portal de centres).

Resum

Preinscripció del curs 2021-2022

Presentació de sol·licituds de preinscripció
 • Educació infantil de segon cicle i educació primària
  del 15 al 24 de març de 2021

 • Educació secundària obligatòria
  del 17 al 24 de març de 2021

 • Batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny
  de l’11 al 17 de maig de 2021

 • Cicles de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny
  del 25 al 31 de maig de 2021

Liquidació del pressupost [Documents per a l’organització i la gestió dels centres (6/08/2020)]

El director o directora ha de preparar la liquidació pressupostària i la proposta d’eventuals romanents del pressupost de l’exercici següent i les ha de presentar al consell escolar perquè les valori.

Els documents de la liquidació del pressupost que cal presentar al Departament d’Educació, abans del 31 de març, són els següents:

  • Acta d’arqueig amb data 31 de desembre.
  • Certificat del saldo de cada compte bancari a nom del centre.
  • Certificat del director o directora del centre del saldo de totes les caixes de diners en metàl·lic.
  • Certificat del director o directora conforme s’ha dut a terme la gestió econòmica del centre d’acord amb la legislació vigent.
   • En aquest document, a l’apartat “Observacions”, si el romanent de l’exercici és superior al 20 % del total d’ingressos executats, s’ha de calcular i informar del romanent afectat i del romanent disponible. Tanmateix cal justificar aquest romanent i indicar quines actuacions s’han previst per reduir aquesta quantitat al llarg de l’exercici següent.

Tots aquests documents, excepte els certificats de comptes bancaris i caixes de diner en metàl·lic, s’extreuen del mòdul de gestió econòmica d’Esfer@.

D’acord amb l’article 11.1.a de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els centres han de fer públic en la seva pàgina web o en un altre mitjà, el seu pressupost, amb la descripció de les partides pressupostàries anuals i les dades de llur execució –per conèixer el grau d’execució amb caràcter trimestral– i de llur liquidació, i el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Aquesta informació es justifica amb els documents que s’extreuen de l’aplicació Esfer@.

Despeses extraordinàries COVID19

Noves partides creades al pressupost general del 2020 per imputar exclusivament les despeses extraordinàries a causa de la Covid-19.

Codi i nom Descripció  Exemples d’imputació 
D/221000590/4210
Productes
farmacèutics
(extraordinaris Covid19)
Despeses extraordinàries provocades per la Covid19 de medicaments de la farmaciola del centre, productes d’assistència sanitària i, en general, material fungible del servei sanitari.  Termòmetres, pulsioxímetre, gel hidroalcohòlic, mascaretes, guants i similars. 
D/227000190/4210
Neteja i sanejament
(extraordinàries Covid19) 
Inclou les despeses extraordinàries corresponents als serveis de neteja i sanejament per fer front a la Covid19.  Qualsevol factura extraordinària o  increment de facturació associats al servei de neteja o sanejament a causa del Covid19.
D/221008990/4210
Altres subministraments
(extraordinaris Covid19) 
Adquisició extraordinària de  material divers de consum i  reposició de caràcter periòdic,  com és l’adquisició d’articles de  neteja extraordinaris per fer front  a la Covid19.  Mampares, productes desinfectants, dispensadors, tòtems de control i dispensació de productes, etiquetes, material per delimitar espais, instruments de senyalització… 

Cal imputar exclusivament (indicant-ho de manera molt clara a la descripció de la factura) en aquestes noves partides només les despeses de productes de neteja i sanejament, farmacèutics i altres subministraments que de manera extraordinària el centre s’ha vist obligat a adquirir per prevenir i lluitar davant el contagi del virus i millorar la seguretat davant de la Covid-19.  Quant al pressupost del menjador de l’exercici 2020, només s’ha creat la partida “D/221008990/4210 Altres subministraments (extraordinaris Covid19)”.

Registre a Esfer@ de les factures de les empreses de neteja amb increment de despesa a causa de la Covid19.

 

Com canviar la imputació de factures de despeses Covid19

A Esfera hi ha creades noves partides [Productes farmacèutics extraordinaris (Covid19), Altres subministraments extraordinaris (Covid19) i Neteja i sanejament extraordinaris (Covid19)] a les quals s’han d’imputar les despeses vinculades a les mesures Covid 19 realitzades des del setembre.
En aquest vídeo elaborat pel Gregori Pérez (SE VOC II) podeu veure com fer el procés per rectificar la imputació d’una factura ja entrada.