Pla de formació de zona 2020-2021

 

Inscripcions! Del 13 al 26 de setembre.

Calendari d’inscripció

La inscripció a les activitats de l’oferta general es realitzarà en dos torns, un primer torn al setembre i un segon torn al gener. Al maig s’obre un altre període d’inscripció per a la formació d’estiu.

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 13 al 26 de setembre 8 d’octubre a partir del 14 d’octubre
Segon torn del 7 al 18 de gener 31 de gener a partir del 7 de febrer
Formació d’estiu del 16 al 31 de maig 16 de juny a partir de l’1 de juliol
Sol·licituds de plaça

Per sol·licitar una plaça s’ha de disposar d’usuari i contrasenya XTEC actualitzats. Si s’ha de sol·licitar o es tenen problemes amb l’identificador es pot visitar la pàgina d’atenció a l’usuari/ària. Cal tenir en compte que el mitjà preferent de comunicació és el correu XTEC.

En el cas de les formacions en línia síncrones, cal identificar-se amb l’usuari XTEC individual i connectar-se amb un dispositiu amb càmera, altaveus/auriculars i micròfon operatius, que s’hauran d’activar a requeriment de la persona formadora.

Les sol·licituds realitzades es poden consultar, anul·lar o modificar a la pàgina les meves activitats.

La sol·licitud d’una plaça significa acceptar les condicions d’inscripció i tot allò que consta a la descripció de l’activitat en referència a dates, horaris, objectius, continguts, persones destinatàries i requisits d’acreditació.

En el procés d’adjudicació de places es tindran en compte els següents criteris, sense perjudici dels criteris específics associats a les activitats formatives.

  • A la formació individual cal tenir un índex d’assistència ponderada a les activitats formatives en els darrers tres anys superior al 50% (columna PAP de l’aplicació GTAF).

  • Es prioritza el professorat en actiu en un centre docent.

  • A les activitats del PFZ es prioritza estar en actiu en un centre de la mateixa zona.

  • El professorat substitut o interí podrà inscriure’s tant a la zona on està adscrit, com a la zona on està exercint la docència.

  • A les activitats de formació centralitzada i en línia es prioritza estar en actiu en un centre de zones geogràfiques amb poca oferta de formació presencial (comarques de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Priorat, el Ripollès, el Solsonès, la Terra Alta i la Vall d’Aran).

  • A les activitats amb priorització de direcció es té en compte l’ordre indicat per direcció.

  • Altres criteris específics contemplats en l’activitat.

  • En cas de tractar-se d’una activitat de PFZ, caldrà tenir en compte la comissió del PFZ.

Si després de tenir en compte aquests criteris és necessari un desempat entre les sol·licituds, l’adjudicació es realitzarà alfabèticament a partir de les dues primeres lletres del primer cognom definides per sorteig. L’acte públic se celebrarà el dimarts dia 21 de setembre de 2021 a les 9 h del matí, a la planta 2B del Departament d’Educació, Via Augusta, 202 de Barcelona.

S’ha d’evitar demanar plaça a dues activitats en horaris coincidents.

Les adjudicacions a les persones que figuren com a “sense centre assignat o no actius” es faran una vegada s’assoleixin els mínims d’assistents fixats per a cada modalitat.

Consulta d’adjudicacions

Un cop finalitzat el procés d’adjudicacions cal consultar si s’ha estat admès o no a la pàgina les meves activitats.