Coeduca’t

Aquest curs, el Departament d’Educació obre convocatòria del nou Programa de coeducació i perspectiva de gènere Coeduca’t, amb un enfoc interdisciplinari. L’objectiu d’aquest programa és ajudar als centres a treballar aspectes bàsics de coeducació, de perspectiva de gènere i de sexualitat de forma explícita, sistemàtica, rigurosa i respectuosa.

Coeduca’t està adreçat a totes les etapes educatives tenint en compte les característiques, necessitats i edat de l’alumnat de cadascuna d’elles. D’aquesta manera, es vol preparar les noies i els nois per a la vida afectiva i sexual fonamentada en la igualtat de gènere i els drets humans, i col·laborar en un model de persona, sense estereotips sexistes.

Aquesta perspectiva s’ha d’incloure al projecte de direcció, al projecte Educatiu de Centre i a l’aula. I cada centre haurà de comptar amb una persona de referència per a això.

[+info]

Així mateix, es durà a terme formació específica per al professorat. Aquesta formació s’anirà desenvolupant al llarg dels diferents cursos amb l’objectiu que arribi a tots els centres educatius.

En aquesta línia, durant el 2n trimestre, en el marc del PFZ del Montsià 2019-2020, es durà a terme l’activitat formativa Coeduca’t amb el currículum. Formació internivells (Des de P3 a 2n ESO). Codi d’activitat: 8060701806

[inscripció] Període d’inscripció del 9 al 19 de gener de 2020