Detecció de necessitats i calendari

Calendari

El procés de detecció de necessitats per al PFZ del Montsià es realitzarà entre el 22 de maig al 30 de juny de 2020. Les demandes de formació de modalitat en centre i per a centre s’han de lliurar signades per la Direcció del centre i amb el vist i plau de la Inspecció Educativa. La documentació es pot fer arribar en format paper o en format digital (escanejat).

 • Document model per a demanda de formació en centre (enllaç al document/plantilla). Feu una còpia del document abans d’emplenar-lo.
 • Document model per a demanda de formació per a centre (enllaç al document/plantilla). Feu una còpia del document abans d’emplenar-lo.
 • Proposta d’activitats de modalitat de formació individual (enllaç al formulari en línia). El formulari s’ha d’emplenar per a cada activitat que es sol·liciti.

Calendari de desplegament per al curs 2020-2021

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats 22-05-20 30-06-20
Anàlisi i aprovació de les propostes dels PFZ en les Comissions d’Ordenació Educativa Territorial
dels ST.
Fins al 10 de juliol
Aprovació de la proposta global pel Comitè de
Formació
Abans del 22 de juliol
Confirmació de les activitats Abans de 24 de juliol
Validacions posteriors a l’aprovació de l’oferta global 20 de desembre
Publicació de les activitats Finals de juliol
Inici de les activitats de formació A partir del 14 d’octubre

Inscripcions

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 14 al 27 de setembre 9 d’octubre a partir del 14 d’octubre

Aspectes importants que cal tenir en consideració

El context actual del sistema educatiu pel que fa a la formació docent, i sempre sota els principis de qualitat i equitat, aconsella prioritzar:

 • La reducció de l’oferta formativa.
 • La digitalització de les activitats amb la incorporació de formats i modalitats innovadores en entorns virtuals d’aprenentatge.
 • L’orientació de la formació docent per la transformació educativa.

Àmbits temàtics de formació a prioritzar

 • Cultura digital: suport i acompanyament als centres en el marc del Pla Centres Educatius en Línia (ús didàctic d’entorns virtuals d’aprenentatge, impuls a la competència digital docent i de l’alumnat, models organitzacionals, pràctiques innovadores…).
 • Perfil competencial docent: definir i desenvolupar les competències professionals docents per adequar-les a les necessitats del context educatiu actual. Itineraris formatius docents.
 • Ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial: orientar l’ús de les eines telemàtiques amb propostes didàctiques, gestió de projectes transversals i models d’avaluació competencials, en un marc plurilingüe i d’orientació educativa personalitzada.
 • Educació inclusiva: l’aprenentatge personalitzat i el suport a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes en diferents entorns d’E/A.
 • Centre i xarxes educatives: models de gestió i organització transformadors dels centres i dels projectes educatius, en el marc de la seva zona i de l’aprenentatge en xarxa.
 • Comunitat educativa i relació amb l’entorn: suport a la convivència escolar, al desenvolupament dels plans educatius d’entorn i altres projectes comunitaris, i promoció de processos de participació i implicació de la comunitat educativa i dels agents educatius de l’entorn per assolir l’èxit educatiu per a tothom.