Matemàtiques per a tothom

Torna a [Oportunitats de desenvolupament docent]

Aquesta finestra, d’una banda s’adreça a totes les edats, des de l’escola bressol fins a la formació de persones al llarg de la vida, passant per totes les etapes. De l’altra, a tota mena de capacitats i maneres d’aprendre. Convençuts com estem que les matemàtiques són necessàries per tenir una vida autònoma i per prendre decisions des del coneixement treballem per oferir recursos destinats a que tothom vagi tant enllà com pugui en la competència matemàtica.

Aquí trobareu totes les formacions que s’estant oferint actualment, material d’aquestes formacions i les que han quedat enregistrades de cursos anteriors. També hi trobareu les campanyes, enllaços a vídeos, reculls de materials i documents tant per l’aula com el centre, que s’han anat generant des de l’àmbit matemàtic. Finalment, podeu trobar un calendari dels concursos, jornades i premis que s’ofereixen cada any.

Contacte: cesire-matematiques-grup@xtec.cat

Panoràmiques


Oferim formació en educació matemàtica

Donar eines al professorat per fer evolucionar l'educació matemàtica cap a la competència és imprescindible. Aquest és un canvi de gran abast pel que cal formació i reflexió. És per això que trobareu propostes diverses, tant en el tema com en el format.

Donem suport a l’educació matemàtica

Trobareu un seguit de documents i de materials que us poden ajudar en la vostra tasca, tant a l'aula com al centre: Documents oficials, com a propostes de continguts clau, o de les idees centrals que es desenvolupen al llarg d'una etapa educativa.

Mostrem recursos per a l’aula de matemàtiques

Recursos que ens poden ser útils al dia a dia de l'aula: campanyes de matemàtiques amb propostes d'activitats per a l'alumnat, vídeos de pràctiques d'aula i activitats de dinamització i de participació per als dife