Missió i finalitats

MISSIÓ

Contribuir a la transformació del model educatiu a través de la innovació pedagògica fonamentada en la recerca i esdevenir un centre referent de coneixement actualitzat sobre tendències i innovacions en l’àmbit educatiu.
1

Cap a un habitant del món amb capacitat de millorar-lo

Promoure el desenvolupament personal, emocional i social de l’alumnat.


Situar l’alumne com a protagonista actiu i conscient del seu procés d’aprenentatge.


Possibilitar experiències d’aprenentatge complexes i amb sentit per a la vida.


Garantir la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat d’esdevenir aprenents experts al llarg de la vida.

Finalitat

Afavorir l’adquisició de les competències de l’alumnat, per al seu desenvolupament i realització personal i social de l’alumnat i que esdevinguin persones que aprenen al llarg de la vida, compromeses amb l’entorn, arrelades a la comunitat i constructores d’estils de vida més lliures, justos i saludables.

2

Cap a un perfil docent competencial

Impulsar el desenvolupament de les competències docents del s.XXI.


Promoure la innovació com un instrument per a la millora de la pràctica docent i dels resultats educatius.


Potenciar la pràctica reflexiva com a cultura per a la recerca d’evidències i la construcció de saber pedagògic.


Promoure l’aprenentatge col·laboratiu per a la construcció conjunta de solucions als reptes pedagògics.


Potenciar la visibilització de pràctiques educatives de referència.

Finalitat

Promoure el desenvolupament professional dels docents del s.XXI, situant-los com a creadors de nous entorns d’aprenentatge amb sentit, altament eficaços i inclusius.

3

Cap a una escola generadora d’oportunitats en la vida i per a la vida

Facilitar la transició dels models tradicionals d’ensenyament, envers nous entorns d’aprenentatge centrats en l’alumne i connectats amb la vida.


Fonamentar els canvis en les pràctiques d’aprenentatge amb les aportacions de la recerca científica.


Promoure la cultura de la innovació pedagògica com a mitjà per a la millora del Projecte Educatiu del Centre (PEC).


Potenciar la cocreació i visibilització de projectes d’innovació pedagògica.

Finalitat

Impulsar la innovació pedagògica com a cultura per a la millora dels centres educatius, envers nous entorns d’aprenentatge amb sentit.