Què oferim

Fruit de l’activitat de cadascun dels ecosistemes del CESIRE, es generen quatre catàlegs diferenciats en els quals s’ofereix una ampli ventall d’experiències de formació i recursos pedagògics, amb les següents finalitats:

  • Catàleg 1: Donar suport a la recerca i generar coneixement pedagògic
  • Catàleg 2: Oferir oportunitats per al desenvolupament de les competències professionals docents
  • Catàleg 3: Oferir oportunitats per a la innovació pedagògica com a cultura de centre
  • Catàleg 4: Oferir connexions i generar sinergies amb entitats externes d’àmbit local i internacional
Catàleg 1 - Accés a la recerca i evidències d'èxit educatiu

Catàleg 2 - Finestres al món

Catàleg 3 - Eixos transversals d'innovació pedagògica
Catàleg 4 - Nodes de col·laboració