STEAM per comprendre i abordar els reptes de la humanitat

Torna a [Oportunitats de desenvolupament docent]

En aquesta finestra hi trobaràs:

  • Com les STEAM ofereixen l’oportunitat de crear situacions d’aprenentatges globalitzats i connectats amb el món.

  • Recursos pedagògics per implementar activitats globalitzades amb sentit.

  • Models de treball competencials per a l’assoliment de competències de l’àmbit cientificotecnològic.

  • La integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible formen part de la mirada STEAM.

Panoràmiques


Els contextos STEAM ofereixen una oportunitat única per abordar reptes de forma global, integrant coneixements diversos de forma globalitzada. La realitat és complexa, per tant, la seva comprensió i transformació també ho són

Educació per al Desenvolupament Sostenible

L'educació per al desenvolupament sostenible pren tot el sentit en el context mundial actual en el que l'accés a aliments, a l'aigua, a l'habitatge, a l'energia, a la sanitat, etc.  provoquen greus desigualtats entre els habitants del món