Ciència per comprendre i actuar

Torna a [Oportunitats de desenvolupament docent]

En aquesta finestra trobaràs:

  • Propostes didàctiques per treballar les disciplines científques a l’aula: Interpretem el món.
  • Materials i experiències formatives que provenen de les activitats de formació d’actualització de continguts científics, didàctics i metodològics organitzades pel Cesire i per altres entitats: Transferim l’actualització científica a l’aula.
  • Projectes de recobriment curricular amb enfocament interciències i altres propostes didàctiques que es caracteritzen per incorporar activitats per construir o transferir coneixement de diferents disciplines científiques: Impulsem una mirada interciències
  • Activitats amb una visió integrada de les ciències: Establim connexions.
Contacte: cesire-ciencia-grup@xtec.cat

Panoràmiques


Interpretem el món

Treballar les ciències a l'aula implica que l'alumnat vagi construint els models de ciència escolar. Aquí trobareu recursos per a aconseguir-ho.

Transferim l’actualització científica a l’aula

Els coneixements sobre la ciència i sobre la manera d'aprendre canvia constantment i, per això, cal una contínua actualització de continguts.

Establim connexions

Ciència a casa, ciències i tecnologia, la literatura i la ciència, la S de Steam, ciència i societat...

Impulsem una mirada interciències

Propostes didàctiques i projectes curriculars que proposen elaborar i/o aplicar coneixement amb mirada interciències per donar resposta a problemes complexos en escenaris d’aprenentatge diversos.