Funcions principals

Facilitar l’accés a les aportacions de la recerca en educació i l’accés al coneixement pedagògic emergent.

Generar saber pedagògic fonamentat en el coneixement teòric que prové de la recerca acadèmica, així com en el coneixement empíric que prové de l’experiència a l’aula.

Donar suport als docents, centres i serveis educatius, potenciant la innovació de les pràctiques d’aprenentatge, l’obtenció d’evidències i la construcció de saber pedagògic per part de la comunitat docent.

Actuar com a punt d’enllaç entre la formació, la innovació i la recerca, amb la finalitat de potenciar l’actualització científica i didàctica específica, així com la reflexió i la transferència metodològica amb un enfocament integral, multifuncional i transferible de coneixements.

Impulsar el desenvolupament de les competències professionals docents del s.XXI, per a la creació de nous entorns d’aprenentatge centrats en l’alumne i l’aprenentatge amb sentit, per incrementar l’èxit educatiu de l’alumnat.

Contribuir a la transformació de la formació permanent envers nous models formatius que facilitin la personalització de les trajectòries d’aprenentatge al llarg de la vida per a la millora de la pràctica educativa.

Impulsar la innovació pedagògica com a cultura dels centres educatius i donar suport a les diverses modalitats d’innovació que s’estableixen a l’Ordre ENS/303/2015, contribuint a l’ampliació del mapa de la innovació de Catalunya.

Treballar de forma col.laborativa amb la resta d’unitats del Departament d’Educació per a la creació i desenvolupament de projectes fonamentats en les darreres aportacions de la recerca educativa i la innovació pedagògica.

Establir una xarxa de treball col.laboratiu amb agents externs amb l’objectiu de compartir coneixement, optimitzar recursos i crear projectes que incorporin les darreres tendències en el coneixement específic i la innovació metodològica.