Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat (CDA)

El caràcter transversal de l’assoliment de la Competència Digital de l’Alumnat pot dificultar-ne el seguiment i l’avaluació de manera consensuada i acurada. Necessita un treball de coordinació i planificació per part de l’Equip directiu i la Comissió d’estratègia digital, i per part de tots els docents del centre educatiu per arribar a acords metodològics i avaluatius.

En aquests documents s’ofereixen instruments de suport per orientar en la planificació i desplegament de la CDA al llarg de les dues etapes educatives, i el nivell òptim que hauria d’assolir l’alumnat en finalitzar-les.

Ambdós documents inclouen materials de referència per a l’elaboració de rúbriques competencials

En el cas d’Educació Primària, a més, hi trobareu Relació de les competències bàsiques de l’àmbit digital amb els continguts curriculars dels altres àmbits