El poder de la literatura infantil i juvenil

La lectura ens fa gaudir, somiar, imaginar, crear… A través de la lectura descobrim nous mons i vivències que ens aporten estones plaents i estimulants, i, alhora, ens ajuda a créixer personalment.

La literatura infantil i juvenil és una font inesgotable per la imaginació i la creació, però també té un important potencial educatiu. Els infants a través de la lectura s’identifiquen amb els personatges, aprenen dels conflictes que es plantegen i de com es resolen, adquireixen nous coneixements i diferents punts de vista. D’aquesta manera van interioritzant valors, comportaments i actituds que aniran configurant la seva identitat.

Afortunadament, la societat va avançant i tot i que encara ens queda per recórrer un gran camí, cada cop es fa més present la diversitat d’identitats, les diferents formes de relacions afectivosexuals i els models de convivència i de famílies heterogenis.

Els estereotips de gènere condicionen les creences, l’aspecte físic, les formes de ser, les emocions, els rols i les relacions.  

Com a docents hem de contribuir a què l’alumnat pugui construir la seva identitat amb independència dels estereotips de gènere presents a la societat. La literatura infantil és una bona eina per trencar amb els prejudicis i clixés estereotipats sobre la identitat de gènere i ens ofereix l’oportunitat d’ampliar la visió del món basada en la igualtat, el respecte, la llibertat i la no violència. 

La dualitat masculí/femení no permet tenir en compte múltiples construccions identitàries. I aquí trobem una de les principals dificultats de la coeducació: 

Els contes i els relats estan carregats de significats, de valors, de creences que marcaran la configuració de la seva identitat i la forma d’entendre el món i de relacionar-se. La nostra responsabilitat com a docents és oferir lectures que transmetin històries de vida que siguin actuals, que estiguin presents a la nostra societat i que fomentin valors coeducadors. Hem d’anar incorporant nous títols a les biblioteques d’aula i escolars amb criteris no sexistes i inclusius.

A través dels contes i de la literatura socialitzem, inculquem creences i patrons socials, transmetem pautes d’actuació, legitimem rols i oferim models d’identificació afectiva i emocional.

Cal fer un acompanyament lector que estimuli les preguntes, que qüestioni els estereotips de gènere, que fomenti l’empatia i la gestió emocional, que posi en relleu els referents femenins, que faci visibles les diferents orientacions sexuals i els nous models de masculinitat,  i  que en definitiva desenvolupi l’esperit crític.

Com a docents hem d’assumir la responsabilitat que tenim davant de l’alumnat i vetllar per no reproduir estereotips de gènere ni refermar desigualtats, cal que reflexionem críticament i oferim diferents materials que mostrin altres models de relacions, altres realitats que potser són diferents a les del seu entorn, però que cal fer visibles per fomentar una societat més equitativa i inclusiva.