Presentació

Els serveis educatius són òrgans de suport permanent a la tasca docent dels i les mestres, dels professors i professores i dels centres educatius, que es constitueixen en nuclis de dinamització pedagògica, d’orientació psicopedagògica, de recerca de noves metodologies i d’acostament de l’escola a l’entorn.

Són serveis educatius de zona: els centres de recursos pedagògics (CRP), els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i els equips d’assessorament en llengua i cohesió social (ELIC) són equips multiprofessionals que actuen de manera integrada, per donar suport a la realització efectiva del projecte educatiu dels centres i dels projectes educatius de zona i actuen, de manera preferent, amb el professorat i centres d’ensenyament obligatori no universitari d’una zona geogràfica educativa determinada.
Són serveis educatius específics: el Camp d’Aprenentatge d’Empúries (Cd’A), els centres de recursos educatius per a discapacitats auditius i alumnes amb trastorns greus del llenguatge (CREDA) i el centre de recursos educatius per a discapacitats visuals (CREC) adrecen la seva activitat a un ampli conjunt de la població escolar, que inclou els centres de la comarca de l’Alt Empordà.

Les nostres funcions estan regulades pel Decret 155/1994 de 28 de juny, modificat pel Decret 180/2005 de 30 d’agost, pels quals es regulen els serveis educatius, i per les instruccions per a la organització i funcionament de centres pel curs 2008-09.

La finalitat d’aquesta integració és oferir un millor servei als centres i al professorat, de manera que es comparteixin les informacions i les visions globals i específiques de cada centre i d’aquesta manera aconseguir que la tasca del servei sigui més eficient i coordinada per a la millora del procés educatiu?

EN QUÈ ENS POT AJUDAR EL SEAE?
EAP: Identificació i avaluació de les NEE de l’alumnat i seguiment de les diferents ACIs.
Assessorament al professorat sobre els projectes curriculars dels centres.
Col·laboració amb els serveis socials per tal d’oferir atenció als alumnes i les famílies que ho necessitin.

CRP: dóna suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent del
professorat amb el guiatge en la recerca i elaboració d’informació i en l’assessorament en la formació.

ELIC: Assessora en la implantació, el seguiment i la consolidació de les aules
d’acollida, vetlla pel pas de l’AA a l’aula ordinària, assessora en la didàctica i l’ús de la llengua, la cohesió social i la interculturalitat, orienta en l’actualització dels documents de centre, dinamitza estructures de treball en xarxa.

Treballadores Socials: Assessorament i orientació en relació a l’alumnat amb NEE vinculades a situacions socioeconòmiques i/o culturals desfavorides i a les respectives famílies, pel què fa als recursos en l’àmbit educatiu, sanitari i social.

Fisioterapeuta: Realitza la valoració motriu d’un alumne/a amb necessitats educatives especials per tal d’establir el seu grau d’afectació, planificant i duen a terme el procés d’intervenció tot orientant a la família i als professionals que intervenen en el cas.