Presentació

Els serveis educatius són òrgans de suport permanent a la tasca docent dels i les mestres, dels professors i professores i dels centres educatius, que es constitueixen en nuclis de dinamització pedagògica, d’orientació psicopedagògica, de recerca de noves metodologies i d’acostament de l’escola a l’entorn.

Les nostres funcions estan regulades pel Decret 155/1994 de 28 de juny, modificat pel Decret 180/2005 de 30 d’agost, pels quals es regulen els serveis educatius, i per les Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius que es publiquen cada curs escolar.

Els serveis educatius són equips multiprofessionals que donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris (professorat, alumnes i famílies). Són serveis educatius de zona: els centres de recursos pedagògics (CRP), els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i els equips de suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC)

Els centres de recursos educatius per a alumnes amb discapacitat auditiva i alumnes amb trastorns greus del llenguatge i/o la comunicació (CREDA), el centre de recursos educatius per a alumnes amb ceguesa discapacitat visual greu (CREDV) i el centre de recursos per a l’atenció educativa a l’alumnat amb trastorns greus del desenvolupament i de la conducta (CRETDIC), són serveis educatius específics que donen suport a l’activitat pedagògica dels centres, amb l’objectiu d’adequar l’actuació educativa a l’alumnat amb necessitats més específiques.

Els camps d’aprenentatge (CdA) i el Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (CESIRE), són serveis educatius de suport curricular que s’encarreguen de donar suport didàctic, eines i recursos als mestres i professors per a la millora metodològica.

La finalitat d’aquesta integració és oferir un millor servei als centres i al professorat, de manera que es comparteixin les informacions i les visions globals i específiques de cada centre i d’aquesta manera aconseguir que la tasca del servei sigui més eficient i coordinada per a la millora del procés educatiu.

Els àmbits d’intervenció són els següents:
– zona, centres i professorat
– alumnes i famílies.

Suport, assessorament i orientació en els àmbits següents:
.  Detecció de necessitats dels centres en els àmbits de la formació, el desenvolupament professional i l’atenció de l’alumnat.
.  Processos d’ensenyament i aprenentatge, de gestió d’aula i d’aplicació de metodologies flexibles que afavoreixin la participació i l’aprenentatge competencial de tot l’alumnat en un marc d’escola inclusiva.
. Materials didàctics, curriculars i altres recursos educatius, donant a conèixer, especialment, els recursos publicats pel Departament d’Educació. S’ha de garantir que els recursos pedagògics fomenten el principi de la coeducació, integren la perspectiva de gènere i promouen la prevenció de les violències masclistes.
. Integració i gestió de les tecnologies digitals en els processos d’ensenyament i aprenentatge pel que fa a l’assoliment i millora de la competència digital del professorat i l’alumnat, des d’una perspectiva d’equitat i inclusió educatives.
. Suport i formació en didàctica de la llengua (habilitats lingüístiques, ensenyament integrat de llengües i de llengua i continguts), assessorament en estratègies, recursos organitzatius i ús de materials que afavoreixin l’acollida i la convivència dels alumnes des d’una perspectiva intercultural que afavoreixi la cohesió social.
. Avaluació psicopedagògica i atenció educativa a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
. Implementació del servei comunitari i d’altres programes en els centres de secundària.
. Suport en el procés de transició de les diferents etapes educatives.
. Orientacions i suport per promoure la corresponsabilitat entre família i escola; millora de la implicació de les famílies i la seva participació als centres.
. Suport en el desenvolupament de plans, projectes, processos de millora i d’innovació, formació i recerca educativa.
. Promoure la formació específica en matèria de coeducació i de prevenció de les violències masclistes.
. Identificació de pràctiques educatives de referència.
. Suport per elaborar i posar en marxa el pla de formació de centre, que integri propostes de transformació educativa, participació en programes d’innovació o projectes propis, propostes formatives en centre i participació en xarxes educatives.

Col·laboració i impuls en activitats i dinamització de la zona:
. Formació permanent del professorat en totes les modalitats i continguts previstos, a partir de les necessitats detectades.
. Organització, dinamització i suport preferentment a les xarxes de transformació educativa i a altres xarxes de professorat de la zona incorporant objectius de transformació educativa.
.  Activitats de dinamització i suport educatiu per a l’alumnat.
.  Coneixement de l’entorn i aprofitament didàctic dels seus recursos i de les actuacions de formació i orientació.
. Programes educatius impulsats pel Departament d’Educació.
. Plans i projectes de la Unió Europea per al desenvolupament de les competències bàsiques dels alumnes i les competències professionals dels docents.
. Plans educatius d’entorn.
– Suport als programes d’innovació del Departament d’Educació:
. Orientació educativa i acció tutorial. El principi de la coeducació s’ha d’incorporar als plans d’acció tutorial i a la convivència dels centres educatius, de manera que els centres esdevinguin un entorn amable per al desenvolupament de l’alumnat, en què es promocioni el desenvolupament integral de la persona i l’empoderament de la persona i el respecte envers altri ocupi la centralitat de l’educació. Es tracta, doncs, de promoure espais lliures de violències, en què es respecti la diversitat personal, sexual i afectiva.
.Treball en xarxa amb altres agents socioeducatius de la zona, serveis educatius, i altres programes, institucions i entitats.
Difusió dels programes d’innovació, projectes d’innovació i pràctiques educatives de referència, facilitant-ne la transferència.

Els serveis educatius han d’oferir a l’alumnat i a les famílies dels centres educatius:
– Col·laboració i coordinació i treball en xarxa entre els diferents agents de la zona per donar una resposta coherent i adequada a les necessitats de l’alumnat i les seves famílies.
– Avaluació psicopedagògica i seguiment al llarg de tota l’escolaritat.
– Seguiment i acompanyament en les transicions educatives de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, per afavorir la continuïtat de les mesures i suports que han tingut èxit en l’etapa següent.
– Informació i assessorament a les famílies sobre recursos que poden afavorir el desenvolupament integral de l’alumnat, especialment els publicats pel Departament d’Educació (beques, recursos de la zona, currículums de primària i secundària, web Família i Escola, etc.).