Coeducació

COEDUCACIÓ? Doncs… sí! La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de tot l’alumnat independentment de la seva orientació sexual i/o identitat de gènere, potenciant així la igualtat real d’oportunitats. La coeducació cerca l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de gènere o orientació afectivosexual i el respecte de la diversitat de l’alumnat, així com la integració de la perspectiva de gènere en els continguts d’aprenentatge.

Ens plau presentar-vos un nou projecte en xarxa entre les biblioteques de la comarca, agrupades amb el nom de BibliotecAE, i el Servei Educatiu de l’Alt Empordà que es va presentar el passat dijous 20 de maig en el marc del seminari de Caps d’estudis de primària. El projecte Coeducació-A punt de llegir és una aposta per la coeducació com a eina transformadora per prevenir les violències masclistes i construir una societat més equitativa i inclusiva. Amb l’objectiu de fomentar una mirada coeducativa a través de la lectura, tot potenciant el plaer de llegir. El projecte consta dels recursos i accions següents: 

  1. La Maleta Lila, amb aproximadament una quarantena de llibres per a l’educació infantil i primària. Recursos, guies de lectura, activitats didàctiques i materials de joc (En servei de préstec). 
  2. Aparadors personalitzats amb contes sobre coeducació a les diferents biblioteques de la comarca.
  3. Programació d’Hores del Conte, en els espais de les biblioteques, per a sensibilitzar les famílies en matèria de coeducació.
  4. Lliurament de punts de llibre a les persones usuàries del material. Edició limitada.

 

 

Coeducació i promoció de la igualtat de gènere

Dins dels documents publicats pel Departament d’Educació per a l’organització i la gestió dels centres s’inclou el de Convivència i clima escolar, on es fa referència explícita a la coeducació i la promoció de la igualtat de gènere.

Els centres educatius han de promoure la igualtat d’oportunitats de l’alumnat; han d’incorporar la perspectiva de gènere a l’acció educativa; han de prevenir i gestionar comportaments i actituds discriminatoris per raó d’identitat de gènere, expressió de gènere i orientació afectivosexual, i han de potenciar el reconeixement, la cooperació i el respecte mutu. Aquests objectius queden recollits en el Pla per a la igualtat de gènere del sistema educatiu, aprovat pel Govern el 20 de gener de 2015.

En el procés educatiu, els centres han de garantir especialment:

La promoció d’un llenguatge verbal i gràfic que tracti equitativament ambdós sexes. L’ús no sexista dels espais educatius del centre.
– La utilització de llibres de text i materials didàctics i curriculars que promoguin un tracte no sexista.
– La incorporació als continguts curriculars de la perspectiva de gènere, dels sabers de les dones al llarg de la història i de les tasques de cura envers les persones i els espais indistintament per part d’ambdós sexes.
– L’orientació professional i acadèmica no estereotipada i sense discriminacions sexuals ni socials.
– La constitució d’un entorn amable i segur perquè tant l’alumnat com el professorat puguin viure de manera natural la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
– La potenciació d’una educació afectiva que afavoreixi la construcció d’una sexualitat positiva i saludable.
– La gestió positiva de situacions de conflicte vinculades a comportaments i actituds de caràcter sexista o per motiu d’identitat de gènere o d’orientació afectivosexual.
La nostra societat segueix un ordre sexista en classificar-nos com a dones o homes a partir de les nostres característiques biològiques i ens atribueix la manera de pensar, de comportar-nos i actuar. L’entorn social (les mares, pares, docents i persones amb responsabilitat educativa) va reproduint aquests prejudicis. La societat, mitjançant la família i l’escola, es dota de mecanismes per ensenyar a les nenes a ser nenes i també per ensenyar als nens a ser nens. Els processos de socialització modelen les persones d’acord amb uns patrons. L’escola és un dels agents socialitzadors principals a l’hora de transmetre els missatges que condicionaran la construcció de la identitat d’infants i joves1.

Les persones utilitzem els estereotips com una manera d’organitzar la realitat, i uns dels més importants són els de gènere, que divideixen el món en dones i homes i atorguen a cada conjunt una sèrie d’atributs que van des de la seva manera de vestir fins al que han de desitjar o sentir, és el que s’anomena rol de gènere. Així doncs, els estereotips de gènere són el conjunt d’idees que la nostra societat construeix com a patrons culturals que marquen el comportament d’homes i dones, i intervenen en la socialització dels infants. Per tant, és important conèixer-los i actuar a temps per no caure en falses generalitzacions1.

La coeducació és una aposta per repensar l’educació des d’una perspectiva de gènere. El gènere és un dels eixos que genera i provoca desigualtats i injustícies socials. Si volem una societat inclusiva, caldrà que com a docents reflexionem sobre les pròpies construccions de gènere que tenim. Ens han educat sota uns patrons sexistes i ens hem acostumat a actuar d’una forma determinada, caldrà que ens qüestionem i ens reconstruïm amb una actitud crítica, perquè ara sí que som responsables de la cultura que transmetem al nostre alumnat, si volem evitar que les desigualtats continuïn creixent.

La diversitat hauria d’esdevenir la norma. La coeducació és una eina potent en la prevenció de les violències de gènere, en tant que permet construir relacions basades en el respecte i la diversitat.


1 Ni Princeses Ni Pirates: Per educar nenes i nens en llibertat (Educació i Família). Solsona Pairó, Núria. 2016.