Proves d’avaluació de quart d’ESO

acces

Procediment i calendari

Per tal d’assegurar el correcte funcionament de l’aplicació informàtica d’avaluació, és molt important que les dades a SAGA es mantinguin actualitzates durant tot el procés. Les altes i baixes dels registres de matrícules dels alumnes s’han de fer a SAGA i el temps de sincronització amb l’aplicació informàtica d’avaluació serà de 4 hores. Qualsevol incidència relacionada amb SAGA, s’ha d’adreçar al SAU.

Durant aquest procés els centres educatius han de fer diverses actuacions d’acord amb el calendari següent:
calendari-proves-cb-1617-4eso

Alumnes que han de fer la prova

Els alumnes de quart curs d’ESO de tots els centres educatius tenen el dret i el deure de fer aquesta prova. No obstant això, el centre educatiu pot proposar les exempcions que s’estableixen a la Resolució en els casos següents:

  • Alumnes nouvinguts que procedeixen d’un país estranger, que s’han incorporat al sistema educatiu català en els dos darrers anys i que no tenen un coneixement suficient de les llengües de la prova.
  • Alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials que repercuteixen en desfasaments greus de l’aprenentatge. Si cal valorar algun d’aquests casos, es tindran en compte els informes de les necessitats educatives d’aquests alumnes.
  • Alumnes que, per malaltia prolongada o per situacions administratives o jurídiques, no puguin assistir al centre.

Per als alumnes que reuneixen alguna d’aquestes circumstàncies, el centre pot proposar que estiguin exclosos de fer la prova, o bé que facin alguna o totes les proves, amb correcció interna o externa.

La correcció interna es recomana quan els alumnes tenen alguna discapacitat que els impedeix fer la prova en condicions ordinàries, però que poden fer-la en condicions adaptades. Es pot tenir així una valoració més qualitativa i que s’adapti a les seves circumstàncies.

El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu adapta l’aplicació de les proves per als alumnes amb dèficits visuals o auditius que disposin d’un pla individualitzat d’atenció educativa.

A proposta del director del centre, els alumnes amb discapacitat auditiva o visual, TDAH o dislèxia tindran 15 minuts addicionals per fer cadascuna de les proves.

Descarregueu-vos el document amb la informació per a l’estudiant.

Proves

Horari
horari-proves

Sistema de resposta

Per agilitar el procés de correcció dels quaderns de la prova, s’ha introduït un nou sistema de resposta, des del curs 2014 – 2015. Les respostes a les preguntes tancades ja no es marquen al quadern de la prova, sinó en un full de respostes.

Cal tenir en compte que:

  • en les proves de català, castellà i aranès s’ha de fer la redacció al quadern. La redacció no es comptabilitza per línies, sinó per paraules; s’han d’escriure un mínim de 125;
  • en la prova de llengua estrangera, cal tenir present que només hi ha una redacció, que ha de contenir entre 80 i 95 paraules i que s’ha de fer al quadern. Es recomana que les activitats de comprensió oral es contestin primer al quadern i que després es passin les respostes al full de respostes;
  • en la prova de matemàtiques s’han de contestar tres preguntes al quadern, que estan convenientment indicades tant al quadern com al full de respostes;
  • en la prova cientificotecnològica s’han de contestar quatre preguntes al quadern, que estan convenientment indicades tant al quadern com al full de respostes.

Per facilitar que els alumnes es familiaritzin amb el nou model, es poden utilitzar les proves d’altres cursos, convenientment adaptades, que es trobaran al web del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Comissions d’aplicació

Per aplicar les proves es constitueixen comissions que han d’exercir les seves funcions en els centres d’una unitat territorial determinada. Aquestes comissions estan formades per:

  • un president: un inspector d’educació.
  • un secretari: un professional dels serveis educatius de l’àmbit territorial de la comissió.
  • aplicadors externs: professors d’educació secundària obligatòria que apliquen les proves en un centre diferent d’aquell on presten serveis. Una part dels professors també exerceix com a corrector.

Els directors són els responsables d’aplicar la prova en el seu centre i, en especial, de fer la proposta dels alumnes que han de fer la prova i la dels professors que han d’aplicar-la i corregir-la.

Centres assignats a la Comissió VOC02

centrs-voc02

FAQ i material de suport (al portal de centre)