Projecte i bases

1. INTRODUCCIÓ

La Mostra de Teatre és una activitat organitzada pel Departament d’Ensenyament mitjançant la xarxa de Centres de Recursos Pedagògics. Té el suport de l’Ajuntament de Tarragona per mitjà de l’Institut Municipal d’Educació (IMET) i d’altres ajuntaments de la demarcació. L’activitat rep una subvenció de la Diputació de Tarragona.

La Mostra de Teatre és una activitat que ofereix a l’alumnat l’oportunitat de representar davant altres escolars les obres que han treballat prèviament als centres educatius.

La Mostra es va dissenyar per contribuir al desenvolupament cultural, lingüístic i artístic de l’alumnat. La promoció del teatre i el gust per a la cultura entre els escolars de la demarcació del Tarragonès.

Al llarg trenta-dos anys, l’activitat s’ha consolidat, ha esdevingut una tradició i és una de les que té una participació més nombrosa de l’alumnat de totes les que es duen a terme al Tarragonès.

2. FONAMENTACIÓ PEDAGÒGICA

Inicialment, i per centrar-nos en el marc competencial, partim d’aquestes premisses:

Adquirir una competència és més que assolir coneixements i tenir destreses. Implica l’habilitat de satisfer sol·licituds complexes mobilitzant recursos psicosocials en un context particular (OCDE, 2005).
Adquirir una competència consisteix en assolir la capacitat d’utilitzar els coneixements i les habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment, tenint en compte la dimensió social de cada situació (Decret 142/2007, article 8.1 i Decret 143/2007, article 7.1).
A les definicions anteriors cal afegir que la competència és la capacitat de respondre a les demandes o portar a terme tasques de manera adequada. La combinació d’habilitats pràctiques, coneixements, motivació, valors ètics, actituds, emocions i altres components socials i comportamentals que es mobilitzen conjuntament per aconseguir una acció eficaç (MEC).

Tenint en compte les definicions anteriors, doncs, podem afirmar que mai una activitat ha integrat de manera tan harmònica allò que representa l’essència del concepte de competència.

El teatre desenvolupa, de manera fluïda i natural, totes les competències que defineix el currículum:

Aprendre a aprendre, mitjançant tot el procés, fent conscient l’alumnat de la representació de les seves habilitats per aprendre: conèixer, comprendre i memoritzar un text, focalitzar i mantenir l’atenció..
Autonomia i iniciativa personal: qualsevol participant en teatre ha de ser autònom per afrontar els inconvenients imprevisibles del context i del directe.
Competència social i ciutadana: el teatre més que qualsevol altra activitat incideix en la relació amb els altres i en el context social on es desenvolupa.
Competència comunicativa: el teatre és comunicació, no tan sols lingüística, ja que hi interactuen molts codis, però sobretot lingüística, que fa que l’activitat teatral millori l’expressió i la comprensió oral i indirectament l’escrita.
Competència artística, ja que, a la fi, el teatre és una manifestació de caràcter artístic en totes les seves dimensions.
Competència digital, en la qual incideix de ple perquè fa referència al treball tècnic i comunicatiu en totes les seves vessants (muntatge sonor o visual, difusió, etc.).
Interacció amb el medi, treballat directament o de manera indirecta en relació a l’efecte del teatre en el seu entorn pròxim.
Competència matemàtica, en el treball organitzatiu, de gestió, tècnic, espacial, etc.

2.1 OBJECTIUS

Quant a l’alumnat

Potenciar la creació literària i les habilitats expressives.
Afavorir la consciència corporal.
Afavorir la comunicació, la col·laboració i la gestió de les emocions.
Facilitar l’experimentació en les diferents formes del llenguatge artístic.
Desenvolupar el sentit artístic, tant en l’expressió com en l’apreciació.
Desenvolupar l’observació, la memòria i l’esforç.
Contribuir a la millora de l’autoestima i l’autoconfiança.
Promoure les relacions socials, el respecte a l’altre i la cohesió de grup.

Quant al centre educatiu

Afavorir la creació d’un projecte d’escola.
Afavorir el treball cooperatiu entre el professorat.
Afavorir el treball transversal des de les diferents àrees.
Afavorir la relació i comunicació entre l’alumnat, professorat i famílies.

Quant a la comunitat educativa

Promoure la col·laboració entre el centre educatiu i les entitats de l’entorn escolar.
Afavorir el reconeixement i la visibilitat de les activitats del centre educatiu en el seu entorn escolar.

3. BASES
3.1 Condicions de participació

– 3.1.1 Poden participar tots els centres d’ensenyament de la comarca del Tarragonès, des de Cicle Mitjà, fins a Batxillerat.

– 3.1.2 El tema i gènere de les obres que es representin és lliure, es valoren especialment les obres de creació pròpia.

– 3.1.3 Cal formalitzar la inscripció i posteriorment trametre la fitxa tècnica de l’obra dins els terminis establerts.

– 3.1.4 Cal assistir a les reunions de planificació i coordinació de l’activitat.

3.2 Desenvolupament

– 3.2.1 La Mostra es realitzarà a les seus que es concretaran oportunament.

– 3.2.2 La Mostra es desenvoluparà al llarg del mes de maig en les dates que es concretaran oportunament.

– 3.2.3 Cada centre presentarà només una obra i disposarà d’un màxim de 30 minuts (muntatge + representació).

– 3.2.4 Les representacions es faran en horari lectiu el dia convingut amb l’organització i, per tant, cada grup haurà de venir amb el professorat
corresponent.

– 3.2.5 Els grups que representin l’obra de teatre, hauran de venir acompanyats, com a mínim, per una altra classe del mateix centre, fent prèviament la reserva de places.

– 3.2.6 A les representacions també hi podran assistir escoles o grups escolars que no participin en la Mostra.

3.3 Organització tècnica

– 3.3.1 L’escenografia haurà de ser com més lleugera millor per facilitar l’agilitat en les transicions.

– 3.3.2 La música que s’utilitzi s’haurà d’enregistrar en format MP3. Els suports poden ser CD o USB.

– 3.3.3. El dia de la representació cada centre designarà una persona de suport tècnic.

– 3.3.4. El dia de la representació, els artistes i ajudants de muntatge de la primera obra hauran de ser al teatre mitja hora abans de
l’inici.

– 3.3.5 Cada grup designarà la persona que farà la presentació de l’obra.

4. SUPORT I RECURSOS

Des del CRP del Tarragonès considerem que la participació a la Mostra hauria d’anar més enllà d’una decisió individual o aïllada, creiem que la Mostra constitueix el moment de reconeixement d’un treball previ. L’esdeveniment és una bona ocasió per plantejar un treball compartit, de tipus col·laboratiu, entre professorat i alumnat, per aquesta raó continuarem oferint, a més del nostre assessorament i suport com a servei educatiu, diferents recursos didàctics al voltant del teatre, eines que podeu usar per portar a terme el vostre projecte.

– Espai web informatiu i de la Mostra.
Aquí podreu trobar actualitzada tota la informació referida a la planificació i tràmits de preparació de la Mostra. https://sites.google.com/a/xtec.cat/mostra-de-teatre-del-tarragones/

– Monogràfic virtual de materials i recursos online al voltant del teatre. https://sites.google.com/a/xtec.cat/el-teatre/

– Teatraula, Proposta didàctica sobre Teatre, adreçada a Primària. A Teatraula, el teatre és el fil conductor per treballar temes
relacionats amb diverses àrees del currículum. https://sites.google.com/a/xtec.cat/teatraula/

– Jornada Inaugural, amb la representació d’una obra teatral.

– Exposicions temàtiques durant la Mostra.

5. PLANIFICACIÓ i TEMPORALITZACIÓ
Novembre
 • Informació als centres
 • Tramesa Formulari Inscripció
 • Reunió IMET

Gener

 • Reunió coordinació centres inscrits
 • Concreció calendari i seus

Febrer

 • Revisió i actualització espais web
 • Difusió i dinamització

Març

 • Visites preparatòries
 • Tramesa Formulari Fitxa Tècnica
 • Contactes tècnic, transport, inauguració i exposicions suport (?)

Abril

 • Elaboració programa i difusió
 • Dinamització, ús eines de suport

Maig

 • Organització tècnica
 • Jornada inauguració
 • Desenvolupament de la Mostra
 • Recollida i publicació obres creació pròpia

Juny

 • Tramesa formulari de valoració
 • Gestió econòmica
 • Anàlisi ús eines de suport
 • Reunió de valoració
 • Elaboració de la memòria