Temps verbals

Nom: Temps verbals
Descripció: Targetes amb frases a les quals els hi falta el verb. Hi ha 4 blocs de targetes.Cada bloc treballa un verb (dinar, saber, creure, dormir).Cada bloc inclou 16 targetes (frases).
Indicat per treballar: Morfologia i sintaxi
Format: Material gràfic
Marca: Sensellapis, 2004
Disponible: Si Data de retorn: