Opcions d’escolarització

A Barcelona hi ha diversos centres educatius ordinaris amb projecte de suport a l’audició i el llenguatge, el que anteriorment s’anomenava centres d’agrupament. Aquests centres escolaritzen de forma preferent alumnat amb pèrdua auditiva.

L’objectiu d’aquest programa és la plena inclusió de l’alumnat sord en el centre per assolir les competències bàsiques amb igualtat d’oportunitats.

Aquests centres disposen d’un Suport Intensiu a l’Audició i Llenguatge (SIAL) que, juntament amb el CREDA, ofereixen una resposta que s’ajusta a les necessitats educatives de l’alumnat amb sordesa

Escolaritzar-hi un alumne sord  té clars avantatges tant per ell com per la resta d’alumnat:

  • Millora l’autoconcepte de l’alumnat sord.
  • Proporciona més experiència i formació al professorat del centre.
  • Afavoreix la relació entre les famílies dels alumnes sords.
  • Facilita l’educació en valors.
  • Millora la coordinació entre els professionals i facilita l’organització de l’atenció.
  • Possibilita l’atenció en grup, a més a més de l’atenció individual.

Les famílies dels alumnes poden optar per:

  • Opció educativa bilingüe intermodal: Fa referència al projecte educatiu de centre en el qual coexisteixen la llengua de signes catalana com a matèria d’estudi i la llengua vehicular en la comunicació i l’accés al currículum escolar, i les llengües orals i escrites oficials, que també són objecte d’aprenentatge.
  • Opció educativa oral: Treballa en l’aprenentatge i desenvolupament exclusiu de la llengua oral parlada i escrita (català i castellà) i emfasitza l’educació de les restes auditives i la protetització primerenca.

Els centres educatius amb programa específic d’audició i llenguatge són:

Escoles d’infantil i primària:

Instituts de secundària