Equip

  • PROFESSIONALS

El CREDA Pere Barnils està format per un equip de logopedes itinerants, psicopedagogs i audioprotetistes dedicats a l’atenció als alumnes, centres i famílies. Els membres de l’Equip Directiu i el Personal d’Administració i Serveis completen la plantilla del Credac.

  • LOGOPEDES

Les logopedes realitzen la seva tasca educativa a la ciutat de Barcelona i es distribueixen per districtes municipals. Aquesta distribució per districtes correspon a cada un dels Equip d’Assessorament Psicopedagògic de la ciutat.
Els logopedes atenen directament als alumnes sords a les escoles ordinàries, des de la detecció de la sordesa fins que la seva evolució en l’adquisició del llenguatge així ho faci necessari.
D’altra banda, també s’atenen alumnes amb trastorns de llenguatge a les escoles d’educació infantil i primària derivats pels EAP.

  • PSICOPEDAGOGS

Valoren les habilitats comunicatives i lingüístiques dels alumnes deficients auditius i el nivell maduratiu dels infants que arriben a l’Equip d’Acollida. Realitzen els informes psicopedagògics que acompanyen als dictàmens. Orienten a les famílies, al Credac i als centres sobre l’escolarització i les necessitats educatives de cada alumne.
Col·laboren amb tots els serveis educatius relacionats amb els alumnes atesos, EAP, CDIAP…

Pel que fa a l’alumnat amb trastorn de llenguatge, recullen les demandes dels EAP, adjudiquen el comportament lingüísitc de l’alumne, en fan el seguiment juntament amb la logopeda i valoren el moment en què l’alumne ha de ser donat de baixa del servei segons els criteris del marc d’actuació.

  • AUDIOPROTESISTES

Valoren la capacitat auditiva dels infants per confirmar o descartar una pèrdua auditiva i així poder informar sobre les diferents solucions audioprotètiques o d’Implant coclear.
Es coordinen amb les logopedes, centres de salut i centres implantadors per realitzar el seguiment audioprotètic dels infants.