#NoTincPor

En nom de tots els professionals del CREDA Pere Barnils, expresso el nostre dolor i transmeto el condol a tothom,

Montserrat Anglarill