Missió, Visió i Valors

CREDA PERE BARNILS

El CREDA Pere Barnils és un servei públic educatiu altament especialitzat en tot el que fa referència al desenvolupament del llenguatge. És un centre de recursos que dóna continuïtat institucional al que en el seu moment fóra el Fonoaudiològic. És l’hereu dels centres on s’atenia les persones sordes, amb una història de més de 200 anys i entitat de referència en l’atenció de l’alumnat sord a la ciutat de Barcelona.

LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS són un conjunt de principis i idees de futur compartits per tot l’equip humà del CREDA Pere Barnils i constitueixen els eixos bàsics que configuren la cultura del nostre servei educatiu. Hem de recordar que tots els centres del sistema educatiu català han de recollir els principis rectors definits en la Llei d’Educació catalana.

MISSIÓ

La missió del CREDA Pere Barnils és desenvolupar i potenciar l’audició, el llenguatge, la parla i la comunicació de l’alumnat amb pèrdua auditiva o greus trastorns de llenguatge. Aquesta tasca es pot assolir gràcies als diferents professionals que formen part del servei, que treballen, conjuntament, com a equip multidisciplinar. La missió és el que uneix a tots els professionals que en formen part i és un sistema viu, canviant. La seva feina té lloc als centres educatius de la ciutat de Barcelona, en el marc del sistema inclusiu, generant nous coneixements i en coordinació amb els equips docents i els psicopedagogs dels EAP. L’objectiu final de la seva tasca és que aquests alumnes puguin millorar les seves capacitats lingüístiques i d’aquesta manera poder tenir accés al currículum i assolir les competències que els permetran integrar-se a la societat i al món laboral.

VISIÓ

La visió és l’horitzó de sentit, la raó d’existir del CREDA, és la causa final, que només es pot dur a terme gràcies a les persones, que són la causa eficient. Per això es planteja en termes de futur. El CREDA Pere Barnils, com a servei educatiu públic en el camp de la logopèdia educativa, té com a voluntat de futur, seguir generant confiança com a centre de referència. Vol ser una institució que millori dia a dia la qualitat i l’excel·lència en l’atenció dels seus usuaris i potenciar les fortaleses dels seus membres. A la vegada, és necessari recordar que és bàsic estar atent i prendre consciència de les febleses i intervenir-hi al més aviat possible.

El nostre centre vol adaptar-se a les circumstàncies canviants de l’entorn i als avanços científics, tècnics, culturals i educatius de la societat a la qual serveix, de manera dúctil i flexible.

 

VALORS

Els nostres valors s’emmarquen dins el projecte de l’escola inclusiva:

  • L’alumne és l’eix de la nostra tasca, a qui cal oferir suport i flexibilitat per donar resposta a les seves necessitats, les de la seva família i les de l’equip docent del centre, per possibilitar l’equitat i la igualtat d’oportunitats.
  • Potenciar el treball en equip, respectant la convivència, facilitant l’expressió lliure d’opinió, interessos i sentiments a través del diàleg, amb esperit crític i constructiu alhora.
  • La formació permanent dels professionals del servei, per promocionar oportunitats de creixement col·lectiu, valorant la importància de l’esforç i la satisfacció pel treball ben fet, tant individual com col·lectiu, amb l’objectiu final de mantenir l’entusiasme i el compromís per la feina feta amb rigor i estima, introduint, sempre que calgui i amb prudència, sistemes correctius.
  • Compromís per avançar en la qualitat i millora del servei, amb l’avaluació contínua que permeti accedir a l’excel·lència educativa.
  • El respecte pel medi ambient, l’estalvi energètic, la recerca d’energies renovables i el reciclatge com a formes de contribuir a la sostenibilitat. És un compromís ètic amb el futur.
  • La transparència per augmentar els nivells de confiança en l’organització, tant des de fora com des de dins, explicant de forma clara i entenedora els criteris que regeixien el servei i introduint bones pràctiques en la dinàmica del funcionament de l’organització.