Història

El Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius de Catalunya Pere Barnils és un servei educatiu del Departament d’Educació que col·labora amb els centres educatius, per tal que la tasca del professorat s’adeqüi a les necessitats educatives de l’alumnat amb deficiències auditives greus i permanents o amb greus trastorns del llenguatge.

El CREDA Pere Barnils inicia la seva trajectòria a partir de l’any 1989 quan es crea la xarxa de CREDA, però la seva història va més lluny. El CREDA és l’hereu final de la primera escola de sords que va haver a la ciutat de Barcelona, l’antiga Escola Municipal de Sordomudos, que des de l’any 1800 havia ja iniciat l’educació amb els sords al Saló de Cent.

El CREDA està format per logopedes itinerants, psicopedagogs i audioprotetistes coordinats per un Equip Directiu, que desenvolupen les seves actuacions en estreta relació amb els professionals dels centres i els serveis educatius del sector, molt especialment amb els Equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAP).

En el marc que estableix el Decret 155/1994, el CREDA Pere Barnils contextualitza el seu pla d’actuació en el conjunt d’accions acordades amb els serveis educatius del sector pel que fa a l’atenció a l’alumnat amb sordesa o altres dificultats de la parla, el llenguatge o la comunicació.