Serveis

El nostre equip multidisciplinar ofereix els serveis que trobareu a continuació:

  • Atenció logopèdica a alumnes amb deficiencia auditiva o amb greus dificultats de llenguatge.
  • Exploració psicolingüística dels alumnes atesos pel CREDA.
  • Acolliment familiar de l’alumnat amb deficiencia auditiva.
  • Assessoraments al centres escolars on hi hagi matriculats alumnes amb pèrdua auditiva o amb trastorn de llenguatge.
  • Col·laboració amb l’EAP per decidir si un alumne és creditor d’atenció del CREDA.
  • Valoració audiològica dels alumnes amb sospita o amb diagnòstic de pèrdua auditiva.
  • Revisions audioprotètiques de l’alumnat atès per una logopeda o en seguiment.