ELIC

Llengua:

  • Consolidar la llengua catalana com a llengua vehicular als centres educatius i com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe.
  • Actualitzar les metodologies, les estratègies i els recursos didàctics davant la creixent diversitat lingüística i cultural de l’alumnat, a les diferents etapes educatives

 Cohesió Social:

  • Garantir l’equitat i crear les condicions que facin possible la igualtat d’oportunitats per accedir a una educació de qualitat.
  • Fomentar la inclusió social i escolar de tot l’alumnat i evitar qualsevol tipus de marginació.

Equip

Teresa Forcada (mforcada@xtec.cat)

Mariona Grau (mgrau252@xtec.cat)