EAP

Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són un servei de suport i assessorament psicopedagògic i social als centres educatius i a la comunitat educativa. Desenvolupen les seves actuacions en els centres educatius i en el seu entorn amb estreta col·laboració amb els altres serveis i professionals del sector.

Destinataris

Els destinataris són els centres educatius, els equips directius, el professorat i altres professionals implicats en l’atenció a l’alumnat amb dificultats o amb necessitats educatives especials, l’alumnat i les seves famílies.

Objectius

  • Identificar i avaluar les necessitats educatives especials de l’alumnat i fer la proposta d’escolarització, en col·laboració amb els serveis educatius específics quan s’escaigui.
  • Assessorar el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, en col·laboració amb els docents especialitzats i els serveis educatius específics.
  • Assessorar els equips docents, l’alumnat i les famílies sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.
  • Donar suport als centres educatius en la millora de l’atenció a la diversitat i la inclusió.
  • Col·laborar conjuntament amb els altres equips del servei educatiu de zona i els específics per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat.
  •  Col·laborar amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.

Mail: a8900247@xtec.cat

Equip

Miquel A. Torrico (Director) mtorric4@xtec.cat /
634 668 893 de dilluns a dijous de 9 a 14h
Gala Almuedo (psicopedagoga) galmuedo@xtec.cat
Lorena Camaño lcamano@xtec.cat
Mar Castán mcasta47@xtec.cat
Elsa Castella (psicopedagoga) mcaste50@xtec.cat 
Andrea Hernández (psicopedagoga) aherna58@xtec.cat
Silvia Louro (fisioterapeuta) slouro@xtec.cat
Neus Martínez (treb. social) nmarti87@xtec.cat
Judith Roca  (psicopedagoga) jroca244@xtec.cat
Tamara Peña tpena3@xtec.cat
Carol Ursueguía (psicopedagoga) cursuegu@xtec.cat
Caridad Villar (treb. social) cvillar@xtec.cat